Báo cáo hàng tuần - Quỹ đầu tư Trái phiếu

​Công bố Giá trị tài sản ròng hàng tuần:

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (02/01/2017) - Tuần 01/2017

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/12/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/12/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/12/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (06/12/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (29/11/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (22/11/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (15/11/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (07/11/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (31/10/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (24/10/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (17/10/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (10/10/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (03/10/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/09/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/09/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/09/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (06/09/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (30/08/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (25/08/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (15/08/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (08/08/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (01/08/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/07/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (18/07/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (11/07/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (04/07/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (28/06/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (21/06/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (14/06/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (07/06/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (30/05/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (23/05/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (16/05/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (09/05/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (03/05/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/04/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/04/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/04/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (05/04/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (30/03/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (22/03/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (15/03/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (08/03/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (01/03/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (23/02/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (16/02/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (02/02/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/01/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/01/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/01/2016)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (05/01/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (02/01/2017) - Tuần 01/2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/12/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/12/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/12/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (06/12/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (22/11/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (22/11/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (15/11/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (07/11/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (31/10/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (24/10/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (17/10/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (10/10/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (03/10/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/09/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/09/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/09/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (06/09/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (30/08/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (25/08/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (15/08/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (08/08/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (01/08/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/07/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (18/07/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (11/07/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (04/07/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (28/06/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (21/06/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (14/06/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (07/06/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (30/05/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (23/05/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (23/05/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (16/05/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (09/05/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (03/05/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/04/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/04/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/04/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (05/04/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (30/03/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (22/03/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (15/03/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (08/03/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (01/03/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (23/02/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (16/02/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (02/02/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (26/01/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (19/01/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (12/01/2016)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ - Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom-TCBF (05/01/2016)

Thông báo giao dịch Chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/01/2017) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/01/2017) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/01/2017) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (26/12/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (26/12/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (26/12/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/12/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/12/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/12/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (10/11/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (10/11/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (10/11/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (24/10/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (24/10/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (24/10/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (19/09/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (19/09/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (19/09/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/09/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/09/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/09/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (22/08/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (22/08/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (22/08/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (10/08/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (10/08/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (10/08/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (25/07/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (25/07/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (25/07/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (13/07/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (13/07/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (13/07/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (24/06/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (24/06/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (24/06/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (16/06/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (16/06/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (16/06/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (17/05/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (17/05/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (17/05/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/05/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/05/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (12/05/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (14/04/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (14/04/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (14/04/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (23/03/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (23/03/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (23/03/2016) _ Trần Ngọc Như An

-

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/03/2016) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/03/2016) _ Phí Tuấn Thành

TCBF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15/03/2016) _ Trần Ngọc Như An