Ngày 15/08/2016 - 10:50 SA

CBTT Báo cáo Tài chính bán niên 2016 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2016 đã được kiểm toán

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên 2016 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2016 đã được kiểm toán

- CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước, SGDCK TPHCM, SGD HN: Xem tại đây

- Báo cáo Tài chính giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2016: Xem tại đây.

- Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính: Xem tại đây.

 

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG