Ngày 16/09/2016 - 2:37 SA

Thông báo thay đổi thời gian đóng sổ lệnh giao dịch CCQ Quỹ đầu tư Cổ phiếu, Trái phiếu Techcom.

TCBS xin trân trọng thông báo:

Xem thông báo tại đây.

1. Thời gian đóng sổ lệnh:

Quỹ Thời gian hiện tại Thời gian áp dụng
TCBF - Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần (ngày T)(*) - Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần (ngày T)(*)
TCEF - Thời điểm đóng sổ lệnh: 15h30 ngày T-1 - Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h45 ngày T-1

(*) Chi tiết về ngày giao dịch của Quỹ tham khảo thêm tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

2. Thời điểm áp dụng:

Việc thay đổi thời gian đóng sổ lệnh sẽ được áp dụng bắt đầu từ kỳ giao dịch chứng chỉ Quỹ ngày Thứ Ba, 20/09/2016.

 

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG