Ngày 04/11/2016 - 8:1 SA

Loại cổ phiếu THG, KSB ra khỏi danh mục Margin

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo: Kể từ ngày 08/11/2016, TCBS tiến hành giảm tỷ lệ margin và loại mã THG, KSB ra khỏi danh mục Margin, chi tiết như sau:

STT Mã chứng khoán Tên tổ chức niêm yết Tỷ lệ cho vay Tỷ lệ tính tài sản Ngày hiệu lực
1 THG Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE) 0% 0% 08/11/2016
2 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE) 40% 40% 08/11/2016
0% 0% 24/11/2016

 

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG