CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
IWEALTH PARTNER

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo về Chính sách chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner như sau:

 1. Chính sách ưu đãi dành cho Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner:
 • Ưu đãi phí giao dịch cổ phiếu: bằng phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán, tức 0.03% thời điểm hiện tại, tính trên tổng giá trị giao dịch.
  • iWealth Partner sẽ giao dịch với mức phí bình thường áp dụng cho khách hàng phổ thông, phần chênh lệch giữa phí thực thu và phí ưu đãi sẽ được TCBS tính toán hàng tháng và chi trả không muộn hơn ngày 15 của tháng kế tiếp.
  • Phí giao dịch ưu đãi thay đổi khi phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán thay đổi theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Ưu đãi lãi suất vay ký quỹ: 9.0%/năm.
  • Giá trị dư nợ ký quỹ trong một quý được hưởng ưu đãi lãi suất được xác định bằng min (20 tỷ, 30%* Dư nợ bình quân quý của tất cả khách hàng thuộc iWP, Dư nợ bình quân quý của iWP), xét theo từng quý riêng rẽ.
  • iWealth Partner vẫn giao dịch theo lãi suất áp dụng cho khách hàng (KH) phổ thông. Phần chênh lệch giữa lãi thực thu và lãi sau ưu đãi sẽ được TCBS tính toán và thanh toán hàng quý.
 • Ưu đãi phí giao dịch và ưu đãi lãi suất vay kí quỹ thay đổi theo chính sách kinh doanh cho iWealth Partner TCBS áp dụng theo từng thời kỳ.
 1. Hoa hồng dành cho iWealth Partner khi giới thiệu khách hàng giao dịch các sản phẩm:
 • Hoa hồng Cổ phiếu: Phần chênh lệch của Phí giao dịch thực tế của KH và Phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán, tức tối đa 0.07%, tính trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ niêm yết/chứng quyền của các KH do iWealth Partner giới thiệu không bao gồm những giao dịch khách hàng được hưởng ưu đãi phí giao dịch theo các chương trình kinh doanh của TCBS và giao dịch của khách hàng đang tham gia chương trình iWealthPro của TCBS.
 • Hoa hồng Vay ký quỹ: Phần chênh lệch của lãi suất vay ký quỹ của KH và 9.5%/năm; tối đa 1.0%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của KH và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay.
 • Hoa hồng Trái phiếu:

  Hoa hồng trái phiếu của TCBS chào bán: tính trên giá trị gốc đầu tư của Trái phiếu (bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu thành công cho KH, tỷ lệ hoa hồng chi trả theo từng sản phẩm cụ thể: 

  Sản phẩm

  Tỷ lệ tính hoa hồng

  iBond Pro90

  0.175%

  iBond Pro180

  0.35%

  iBond Pro360

  0.7%

  iBond Prix (thời hạn còn lại của trái phiếu dưới 1 năm)

  0.7% x số ngày còn lại của trái phiếu/365

  iBond Prix (thời hạn còn lại của trái phiếu trên 1 năm)

  0.7%

   

  Hoa hồng giao dịch thỏa thuận trái phiếu tại iConnect (*): 0.1% tính trên giá trị giao dịch mua thành công (không bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.

 • Chứng chỉ quỹ mở:
  • Quỹ TCBF/ TCEF: 0.7% tính trên giá trị gốc đầu tư chứng chỉ quỹ mở (bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
  • Quỹ TCFF: 0.7%/năm của số dư chứng chỉ quỹ mở theo giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ (NAV/CCQ) theo ngày và theo thời gian nắm giữ thực tế của chứng chỉ quỹ mở mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.

Lưu ý:

 • Nguyên tắc xác định số dư trái phiếu/ chứng chỉ quỹ, giá trị gốc đầu tư thực hiện theo các nguyên tắc của từng sản phẩm trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở của TCBS.
 • Giá trị hoa hồng chi trả thay đổi theo chính sách kinh doanh cho iWealth Partner TCBS áp dụng theo từng thời kỳ.
 1. Thanh toán hoa hồng và ưu đãi:
 • Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc iXU (có thể quy đổi thành tiền mặt) vào tài khoản chứng khoán của iWealth Partner chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo.
 • TCBS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho iWealth Partner
 1. Hiệu lực:
 • Chính sách hoa hồng áp dụng chung cho tất cả Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner không áp dụng cho những trường hợp được TCBS phê duyệt áp dụng chính sách riêng lẻ.
 • Chính sách trên đây có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 cho đến khi TCBS ban hành và thông báo chính sách thay thế.

 


CHÍNH SÁCH KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KINH DOANH IWEALTH PARTNER
(áp dụng cho iWealth Partner từ ngày 1/9/2021 cho đến khi có Thông báo thay thế)

 1. Điều khoản chung:
 • iWealth Partner đăng ký mới được hưởng ưu đãi 3 tháng trải nghiệm chương trình không chịu áp dụng chính sách kinh doanh chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner kể từ ngày tham gia chương trình lần đầu tiên.
 • Bắt đầu từ tháng thứ 4 kể từ ngày tham gia chương trình lần đầu tiên, TCBS sẽ bắt đầu tính điểm chi tiêu theo chính sách của từng thời kỳ để áp dụng ưu đãi và chính sách hoa hồng của tháng.
 • Đối với các Khách hàng hủy chăm sóc của iWealth Partner sau đó đăng ký trở thành iWeath Partner sẽ không được hưởng ưu đãi dành cho iWealth Partner đăng ký mới.
 1. Chính sách kinh doanh áp dụng từ 01/09/2021:
  1. Điểm tích lũy hàng tháng:

   Điểm tích lũy bằng tổng điểm các hạng mục dưới đây:

   #

   Điểm

   Công thức tính

   iWealth Partner đăng kí trở thành iTrader

   1000

    

   1 KH tăng so với (số KH) kỳ xét điểm trước

   500

   = 500 x (Tổng Số KH giới thiệu kỳ hiện tại – Tổng Số KH giới thiệu kỳ trước)

   50 triệu đồng giá trị giao dịch trái phiếu/CCQ mới trong kỳ của iWP và/hoặc KH

   1000

   = 1000 x (Tổng giá trị giao dịch trái phiếu và/hoặc CCQ mới trong kỳ/50 triệu đồng)

    

   1 KH có giao dịch lần đầu

   500

   = 500 x Số KH có giao dịch lần đầu với bất kỳ sản phẩm nào (Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ mở) kể từ ngày mở tài khoản tại TCBS.

    Định nghĩa về thời gian xét điểm:

   #

   Định nghĩa

   Kỳ

   Hàng tháng

   Ngày xét điểm

   Ngày đầu tiên của Kỳ tiếp theo

   Ngày bắt đầu tính thâm niên

   - Đối với iWP gia nhập trước ngày 1/4/2021: Là ngày 1/4/2021

   - Đối với iWP gia nhập từ ngày 1/4/2021: Là ngày chính thức trở thành iWP

    

  2. TCBS dựa trên Điểm tích lũy trong kỳ của iWealth Partner (iWP) để xác định mức ưu đãi phí giao dịch cổ phiếu của iWP:
    

   Mức ưu đãi 

   100%

   Phí GD cổ phiếu = 0.03%

   0%

   Phí thông thường 0.1%

   Điểm tích lũy trong kỳ

   >= 1000 điểm

   < 1000 điểm