Chính sách chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo về Chính sách chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner như sau:

 
 1. Chính sách dành cho Đối tác giới thiệu khách hàng iWealth Partner:
  1. Ưu đãi cho tài khoản của iWealth Partner:
   • Phí giao dịch cổ phiếu: bằng Phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán (*), tức 0.03% thời điểm hiện tại, tính trên tổng giá trị giao dịch. Phí giao dịch ưu đãi thay đổi khi phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán thay đổi theo quy định của Bộ tài chính.
    (*) Ưu đãi Phí giao dịch cổ phiếu của iWealth Partner được áp dụng không kèm điều kiện trong vòng 3 tháng đầu tiên tính từ ngày trở thành iWealth Partner. Sau thời điểm này, điều kiện hưởng ưu đãi Phí giao dịch cổ phiếu sẽ được áp dụng hàng tháng theo Chính sách kinh doanh từng thời kỳ của chương trình.
   • Lãi suất vay ký quỹ: 9.0%/năm (**). Giá trị dư nợ ký quỹ trong một quý được hưởng ưu đãi lãi suất được xác định bằng min (20 tỷ, 30%* Dư nợ bình quân quý của tất cả khách hàng thuộc iWP, Dư nợ bình quân quý của iWP), xét theo từng quý riêng rẽ.
    (**) Để làm rõ, iWealth Partner vẫn giao dịch theo lãi suất áp dụng cho khách hàng (KH) phổ thông. Cuối mỗi quý, phần chênh lệch giữa lãi thực thu và lãi sau ưu đãi sẽ được TCBS thanh toán theo phương thức hoàn tiền/ hoàn iXU (có thể quy đổi thành tiền mặt).

  2. Hoa hồng dành cho iWealth Partner khi giới thiệu khách hàng giao dịch các sản phẩm:
   • Cổ phiếu: Phần chênh lệch của Phí giao dịch thực tế của KH và Phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán, tức tối đa 0.07%/năm thời điểm hiện tại, tính trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ niêm yết/chứng quyền của các KH do iWealth Partner giới thiệu.
   • Vay ký quỹ (margin): Phần chênh lệch của lãi suất vay ký quỹ của KH và 9.5%/năm; tối đa 1.0%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của KH và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay.
   • Trái phiếu:
    • Hoa hồng trái phiếu của TCBS chào bán: 0.7% tính trên giá trị gốc đầu tư của trái phiếu (bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
    • Hoa hồng tính cho từng lần KH đặt lệnh mua thành công trên hệ thống giao dịch thỏa thuận trái phiếu trực tuyến của TCBS (iConnect) do iWealth Partner giới thiệu: 0.1% tính trên giá trị giao dịch mua thành công (không bao gồm phí giao dịch).
   • Chứng chỉ quỹ mở:
    • Quỹ TCBF/ TCEF: 0.7% tính trên giá trị gốc đầu tư chứng chỉ quỹ mở (bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
    • Quỹ TCFF: 0.7%/năm của số dư chứng chỉ quỹ mở theo giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ (NAV/CCQ) theo ngày và theo thời gian nắm giữ thực tế của chứng chỉ quỹ mở mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
   • Lưu ý:
    • Nguyên tắc xác định số dư trái phiếu/ chứng chỉ quỹ, giá trị gốc đầu tư thực hiện theo các nguyên tắc của từng sản phẩm trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở của TCBS.
    • Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc iXU (có thể quy đổi thành tiền mặt) vào tài khoản chứng khoán của iWealth Partner chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo.
    • TCBS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho iWealth Partner

  3. Hiệu lực:
   • Chính sách trên đây có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 cho đến khi TCBS ban hành và thông báo chính sách thay thế.

 2. Chính sách dành cho Khách hàng do iWealth Partner giới thiệu  
  • Khách hàng của iWealth Partner sẽ được hưởng các chính sách và quyền lợi giống như khách hàng thông thường của TCBS. Xem thêm biểu phí chi tiết đối với các sản phẩm của TCBS dành cho khách hàng tại đây

 


Chính sách kinh doanh quý II.2021

Chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner
(áp dụng cho iWealth Partner từ ngày 1/4/2021 cho đến khi có Thông báo thay thế)

TCBS dựa trên Điểm tích lũy trong kỳ của iWealth Partner (iWP) để xác định mức ưu đãi phí giao dịch cổ phiếu của iWP cho kỳ tiếp theo:

Mức ưu đãi kỳ tiếp theo 100%
Phí GD cổ phiếu = 0.03%
50%
Phí GD cổ phiếu = 0.065%
0%
Phí thông thường 0.1%
Điểm tích lũy trong kỳ >= 1000 điểm 500 – <1000 điểm < 500 điểm

Điểm tích lũy bằng tổng điểm các hạng mục dưới đây:

# Điểm Lưu ý Công thức tính
1 bài viết mới trên iWealth Club 100 Không quá 500 điểm/ kỳ xét điểm = Min {500, Số bài viết mới x 100}
Bài viết mới là bài viết tuân thủ nguyên tắc của iWealth Club và được ban Quản trị iWealth Club chấp thuận
1 Người theo dõi trên iWealth Club 25 Không quá 500 điểm/ kỳ xét điểm. = Min {500, Số Người theo dõi tại Ngày xét điểm x 25}
1 người sao chép giao dịch 1000 Áp dụng sau khi ra mắt tính năng iCopy = 1000 x Số người sao chép giao dịch tại Ngày xét điểm
1 KH tăng so với (số KH) kỳ xét điểm trước 500   = 500 x (Tổng Số KH giới thiệu kỳ hiện tại – Tổng Số KH giới thiệu kỳ trước)
1 KH có giao dịch mới trong kỳ 500   = 500 x Số KH có giao dịch mới trong kỳ
KH có giao dịch mới trong kỳ là KH có thêm bất kỳ giao dịch mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch mua/bán cổ phiếu nào trên tài khoản trong kỳ xét điểm

Định nghĩa về thời gian xét điểm:

# Định nghĩa
Kỳ 3 tháng đầu tiên kể từ và bao gồm Ngày bắt đầu tính thâm niên; và mỗi một tháng sau 3 tháng đầu tiên trên

Ngày xét điểm

Ngày đầu tiên của Kỳ tiếp theo

Ngày bắt đầu tính thâm niên

- Đối với iWP gia nhập trước ngày 1/4/2021: Là ngày 1/4/2021
- Đối với iWP gia nhập từ ngày 1/4/2021: Là ngày chính thức trở thành iWP

Như vậy, mỗi iWP sẽ có ít nhất 3 tháng được hưởng ưu đãi miễn phí giao dịch cổ phiếu. Sau 3 tháng đầu tiên này, mức phí ưu đãi của tháng tiếp theo sẽ được xác định tùy thuộc điểm tích lũy của iWP.

Ví dụ:

 1. Khách hàng (KH) A trở thành iWP từ 1/4/2021, được hưởng miễn phí giao dịch cổ phiếu trong 3 tháng. Tại ngày 1/7/2021, TCBS xét tiêu chí iWP A trong 3 tháng (từ 1/4/2021 đến 30/6/2021) có:
 • 3 bài post trên iClub => có 300 điểm
 • 30 người theo dõi trên iClub => có 500 điểm (do tối đa chỉ được 500 điểm cho hạng mục này)
 • Chưa có người sao chép giao dịch => không có điểm
 • 1 KH được giới thiệu mới => 500 điểm

=> iWP A có 1300 điểm, đủ điều kiện duy trì ưu đãi 100% từ TCBS trong tháng 7.

 1. iWP A trong tháng 7 (từ 1/7/2021 đến 31/7/2021) có 2 KH thuộc danh sách KH giới thiệu (tăng 1 so với tháng trước) và 1 trong 2 KH đó có giao dịch thành công đầu tiên => iWP được 1000 điểm, đủ điều kiện duy trì ưu đãi 100% từ TCBS trong tháng 8
 2. iWP A trong tháng 8 (từ 1/8/2021 đến 31/8/2021) có thêm 2 KH mới, tuy nhiên 2 KH cũ đã hủy gán (số lượng KH không đổi so với tháng trước) và 1 trong 2 KH mới có giao dịch thành công đầu tiên => iWP được 500 điểm, đủ điều kiện duy trì ưu đãi 50% từ TCBS trong tháng 9.
 3. iWP A trong tháng 9 (từ 1/9/2021 đến 30/9/2021) không có thêm bất kỳ KH mới nào, tuy nhiên 2 KH hiện tại đều có thêm giao dịch mua trái phiếu, và mua/bán cổ phiếu => iWP được 1000 điểm, đủ điều kiện duy trì ưu đãi 100% từ TCBS trong tháng 10.