Chính sách dành cho Đối tác giới thiệu khách hàng đầu tư
iWealth Partner

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo về Chính sách chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner như sau:

 

A. Chính sách dành cho Đối tác giới thiệu khách hàng đầu tư iWealth Partner

1. Chính sách ưu đãi cho tài khoản của iWealth Partner:

- Phí giao dịch cổ phiếu: bằng Phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán, tức 0.03% thời điểm hiện tại, tính trên tổng giá trị giao dịch. Phí giao dịch ưu đãi thay đổi khi phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán thay đổi theo quy định của Bộ tài chính.

- Lãi suất vay ký quỹ: 9.0%/năm (*). Giá trị dư nợ ký quỹ trong một quý được hưởng ưu đãi lãi suất được xác định bằng min (20 tỷ, 30%* Dư nợ bình quân quý của tất cả khách hàng thuộc iWP, Dư nợ bình quân quý của iWP), xét theo từng quý riêng rẽ.

(*) Để làm rõ, iWealth Partner vẫn giao dịch theo lãi suất áp dụng cho khách hàng (KH) phổ thông. Cuối mỗi quý, phần  chênh lệch giữa lãi thực thu và lãi sau ưu đãi sẽ được TCBS thanh toán theo phương thức hoàn tiền.

2. Chính sách hoa hồng dành cho iWealth Partner khi giới thiệu khách hàng giao dịch các sản phẩm:

- Cổ phiếu: Phần chênh lệch của Phí giao dịch thực tế của KH và Phí TCBS trả sở giao dịch chứng khoán, tức tối đa 0.07% (thời điểm hiện tại), tính trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ niêm yết/chứng quyền của các KH do iWealth Partner giới thiệu.

- Vay ký quỹ (margin): Phần chênh lệch của lãi suất vay ký quỹ của KH và 9.5%/năm; tối đa 1.0%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của KH và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay.

- Trái phiếu:

  • Hoa hồng theo số dư trái phiếu của TCBS chào bán: 0.7%/năm tính trên số dư gốc đầu tư cuối ngày của trái phiếu và theo thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
  • Hoa hồng tính cho từng lần KH đặt lệnh mua thành công trên hệ thống giao dịch thỏa thuận trái phiếu trực tuyến của TCBS (iConnect) do iWealth Partner giới thiệu: 0.1% tính trên giá trị mua chuyển nhượng thành công (không bao gồm phí giao dịch).

- Chứng chỉ quỹ mở:

  • Quỹ TCBF/ TCEF: 1.0%/năm của số dư chứng chỉ quỹ mở theo giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ (NAV/CCQ) theo ngày và theo thời gian nắm giữ thực tế của chứng chỉ quỹ mở mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
  • Quỹ TCFF: 0.6%/năm của số dư chứng chỉ quỹ mở theo giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ (NAV/CCQ) theo ngày và theo thời gian nắm giữ thực tế của chứng chỉ quỹ mở mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.

Lưu ý:

  • Nguyên tắc xác định số dư trái phiếu/ chứng chỉ quỹ thực hiện theo các nguyên tắc của từng sản phẩm trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở của TCBS
  • TCBS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho iWealth Partner

3. Hiệu lực:

Chính sách trên đây có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 cho đến khi TCBS ban hành và thông báo chính sách thay thế.

B. Chính sách dành cho Khách hàng do iWealth Partner giới thiệu

Khách hàng của iWealth Partner sẽ được hưởng các chính sách và quyền lợi giống như khách hàng thông thường của TCBS. Xem thêm biểu phí chi tiết đối với các sản phẩm của TCBS dành cho khách hàng tại đây