Chính sách Dịch vụ tài chính

Áp dụng từ ngày 12/10/2015

STT Tiêu Chí Chính sách
1 Lãi suất margin Theo công bố của TCBS từng thời kỳ
2 Lãi suất quá hạn 18%/năm
3 Thời hạn khoản vay 90 ngày
4 Tỷ lệ ký quỹ duy trì 85%
5 Tỷ lệ xử lý TSĐB 75%
6 Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm  
a Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên
b Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB
c Nợ quá hạn 

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay

(Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)

7 Ngày giải ngân T+0

 

Trân trọng thông báo!

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG