Hướng dẫn nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ

Quý khách hàng chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở phải chuyển từ tài khoản chính chủ nhà đầu tư tại ngân hàng, nội dung chuyển tiền cụ thể như sau:

1. Quỹ TCBF

Tên tài khoản

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom

Số tài khoản

902 185 69504

Tên ngân hàng

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered

(Việt Nam - Hội sở chính)

Nội dung chuyển tiền

[Tên nhà đầu tư] - [Số TKGD CCQM] - [Tên viết tắt quỹ]

- [Đại lý phân phối]

Ví dụ:

“Nguyen Van A - 105C154872 - TCBF - TCBS”

“Will Smith - 105FCA2587 - TCBF - TCBS”

2. Quỹ TCEF

Tên tài khoản

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom

Số tài khoản

902 185 68704

Tên ngân hàng

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered

(Việt Nam - Hội sở chính)

Nội dung chuyển tiền

[Tên nhà đầu tư] - [Số TKGD CCQM] - [Tên viết tắt quỹ]

- [Đại lý phân phối]

Ví dụ:

“Nguyen Van A - 105C154872 - TCEF - TCBS”

“Will Smith - 105FCA2587 – TCEF - TCBS”

 

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG