ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
GÓI CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
(Sau đây gọi tắt là iWealth Partner)

Các Điều khoản và Điều kiện chung của Gói chính sách đối tác phát triển kinh doanh (“Gói chính sách iWealth Partner”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) điều chỉnh toàn bộ các chương trình của Gói chính sách iWealth Partner và được áp dụng cho mọi khách hàng đăng ký tham gia bất kỳ chương trình nào của Gói chính sách iWealth Partner.

Khách hàng, bằng việc xác nhận dưới đây, thừa nhận đã tiếp cận đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và chịu sự ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện chung của Gói chính sách iWealth Partner này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung được TCBS ban hành từng thời điểm (“Các Điều khoản và Điều kiện chung”).

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG GÓI CHÍNH SÁCH IWEALTH PARTNER

 1. Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam đăng ký và được TCBS chấp thuận tham gia Gói chính sách iWealth Partner (mỗi khách hàng như vậy sau đây được gọi là một “iWealth Partner”) được quyền giới thiệu (các) khách hàng khác đến mở tài khoản chứng khoán, giao dịch chứng khoán tại TCBS và/hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của TCBS, cụ thể:
  1. Giới thiệu các thông tin về TCBS và các sản phẩm, dịch vụ của TCBS cho các Khách hàng trong và ngoài nước; và
  2. Các công việc khác theo thỏa thuận với TCBS có liên quan đến hoạt động giới thiệu Khách hàng.
 2. Mỗi khách hàng được iWealth Partner giới thiệu thành công (và có xác nhận chấp thuận về việc giới thiệu này) theo tiêu chuẩn của Gói chính sách iWealth Partner sau đây được gọi là một “Khách hàng”. Khách hàng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng phải đảm bảo các quy định sau:
  1. với tổ chức, không phải là một tổ chức tài chính theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; hoặc
  2. với cá nhân, là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; và
  3. không là một Khách hàng hiện hữu được giới thiệu bởi một iWealth Partner khác hoặc theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện chung này.

 

ĐIỀU 2: NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ GIỚI THIỆU VÀ KẾT NỐI

 1. Trường hợp Khách hàng được iWealth Partner giới thiệu đồng thời được định danh tại chi nhánh Techcombank theo chương trình hợp tác giới thiệu Khách hàng giữa Techcombank và TCBS:
  1. Trường hợp Khách hàng được định danh khách hàng VIP (theo tiêu chuẩn của Techcombank, có chuyên viên chăm sóc riêng): iWealth Partner không được hưởng tiền hoa hồng đối với các sản phẩm dành cho Khách hàng theo chương trình hợp tác giới thiệu Khách hàng giữa Techcombank và TCBS.
  2. Trường hợp Khách hàng không được định danh khách hàng VIP nhưng được định danh tại chi nhánh Techcombank (không có chuyên viên chăm sóc riêng): iWealth Partner được hưởng tiền hoa hồng đối với các sản phẩm dành cho Khách hàng theo chương trình hợp tác giới thiệu Khách hàng giữa Techcombank và TCBS với điều kiện tại thời điểm giao dịch, Khách hàng xác nhận iWealth Partner là người giới thiệu, xét theo từng giao dịch riêng rẽ.
  3. iWealth Partner đồng ý rằng TCBS có toàn quyền tự quyết về các sản phẩm hợp tác giới thiệu với Techcombank và danh sách Khách hàng VIP/ Khách hàng định danh tại chi nhánh Techcombank của chương trình này. Để làm rõ, iWealth Partner vẫn được hưởng tiền hoa hồng khi giới thiệu Khách hàng các sản phẩm không nằm trong chương trình hợp tác giới thiệu khách hàng giữa Techcombank và TCBS.
  4. Nếu TCBS có bằng chứng về việc iWealth Partner chia sẻ tiền hoa hồng cho Khách hàng và/hoặc tạo sự cạnh tranh không lành mạnh về giá giữa các kênh bán, TCBS có quyền không chi trả tiền hoa hồng cho iWealth Partner.
  5. TCBS sẽ thông báo cho iWealth Partner bằng cách thức phù hợp do TCBS quyết định khi khách hàng được iWealth Partner giới thiệu nằm trong danh sách Khách hàng VIP hoặc Khách hàng định danh chi nhánh Techcombank theo chương trình hợp tác giới thiệu Khách hàng giữa Techcombank và TCBS.
 2. TCBS sẽ thực hiện hủy kết nối giữa iWealth Partner và khách hàng trong các trường hợp:
  1. iWealth Partner hoặc Khách hàng được giới thiệu yêu cầu TCBS chấm dứt việc iWealth Partner tiếp tục là người giới thiệu của mình.
  2. Khách hàng do iWealth Partner giới thiệu không hoàn thành việc kích hoạt tài khoản tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
  3. iWealth Partner hoặc Khách hàng đóng tài khoản chứng khoán tại TCBS.
 3. Trường hợp khách hàng thay đổi iWealth Partner cũ sang iWealth Partner mới:
  1. Tiền hoa hồng giao dịch cổ phiếu và dư nợ giao dịch ký quỹ cho iWealth Partner cũ được tính đến hết ngày Khách hàng được phê duyệt yêu cầu chấm dứt quan hệ người giới thiệu đối với iWealth Partner cũ. Đồng thời tiền hoa hồng giao dịch cổ phiếu và dư nợ giao dịch ký quỹ cho iWealth Partner mới được tính từ ngày thiết lập thành công quan hệ người giới thiệu với iWealth Partner mới;
  2. Tiền hoa hồng trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở cho iWealth Partner cũ được tính đối với các giá trị và thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu/chứng chỉ quỹ mà iWealth Partner cũ đã giới thiệu nhu cầu trước đó. Tiền hoa hồng trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở cho iWealth Partner mới được tính đối với các giá trị và thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu/chứng chỉ quỹ mà iWealth Partner mới giới thiệu nhu cầu sau khi khách hàng đã thiết lập mối quan hệ người giới thiệu thành công với iWealth Partner mới.

 

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Thời hạn thanh toán: TCBS thanh toán tiền hoa hồng cho iWealth Partner theo thông báo của TCBS phù hợp với quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện chung này.
 2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản chứng khoán của iWealth Partner mở tại TCBS.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của iWealth Partner
  1. Quyền của iWealth Partner:
   1. Được hưởng phí hoa hồng từ việc giới thiệu Khách hàng phù hợp với quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện chung này và theo tỷ lệ chi trả hoa hồng của TCBS ban hành từng thời kỳ;
   2. Được hưởng ưu đãi giao dịch theo theo chính sách của TCBS ban hành theo từng thời kỳ;
   3. Yêu cầu TCBS thực hiện Các Điều khoản và Điều kiện chung này; và
   4. Các quyền lợi khác theo Các Điều khoản và Điều kiện chung và/hoặc chính sách của TCBS từng thời kỳ và quy định của pháp luật (nếu áp dụng).
  2. Nghĩa vụ của iWealth Partner:
   1. Thực hiện các công việc theo quy định, tiêu chuẩn và chính sách áp dụng cho iWealth Partner do TCBS ban hành từng thời kỳ;
   2. Tham gia các chương trình đào tạo, các bài kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chân dung KH, sản phẩm dịch vụ của TCBS;
   3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin cung cấp cho Khách hàng; đối với các thông tin từ TCBS, iWealth Partner phải ghi cụ thể nguồn trích dẫn và đảm bảo tính toàn vẹn của các thông tin này. TCBS không ngụ ý chuyển giao quyền sở hữu các thông tin này cho iWealth Partner và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc iWealth Partner cung cấp thông tin cho Khách hàng trái với quy định tại Các Điều kiện và Điều khoản này và từ chối bồi thường bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng có liên quan đến nội dung thông tin do iWealth Partner cung cấp;
   4. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước TCBS, trước các Khách hàng do mình giới thiệu và trước pháp luật;
   5. Chịu nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thu nhập nhận được từ TCBS theo quy định của pháp luật;
   6. Không gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của TCBS; 
   7. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của TCBS trong các mối quan hệ tranh chấp với Khách hàng được giới thiệu và bên thứ 3;
   8. Tự chịu trách nhiệm về các thiệt hại do không tuân thủ đúng quy định, yêu cầu của TCBS và sẽ bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho TCBS cũng như cho Khách hàng phát sinh từ việc không tuân thủ này;
   9. Tự chịu trách nhiệm và/hoặc bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh (dù là với Khách hàng hay bên thứ ba khác) từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ và/hoặc thực hiện các công việc ngoài phạm vi Các Điều khoản và Điều kiện chung này ;
   10. Giữ bí mật các thông tin trao đổi với TCBS trước, trong và sau quá trình thực hiện Điều khoản và điều kiện này, ngoại trừ các thông tin được TCBS cho phép tiết lộ;
   11. Tuân thủ các quy định của pháp luật và TCBS khi thực hiện các công việc nêu tại Điều khoản và điều kiện này.
 2. Quyền và nghĩa vụ của TCBS
  1. Quyền của TCBS:
   1. Quyết định tỷ lệ hoa hồng áp dụng cho từng thời kỳ đối với hoạt động hợp tác giới thiệu Khách hàng;
   2. Quyết định các tiêu chí duy trì vai trò iWealth Partner từng thời kỳ;
   3. Quyết định việc chia sẻ (dù là một phần hay toàn bộ) các thông tin liên quan đến phân tích hiệu quả đầu tư và các thông tin khác mà TCBS đánh giá là tiềm năng của iWealth Partner để chia sẻ cho Khách hàng. Để tránh nhầm lẫn, các thông tin liên quan đến giao dịch và tài sản của iWealth Partner chỉ được chia sẻ khi có sự xác nhận của iWealth Partner.
   4. Yêu cầu iWealth Partner thực hiện đúng nội dung Các Điều khoản và Điều kiện chung này cũng như các quy định có liên quan của TCBS đến việc thực hiện này;
   5. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của iWealth Partner hoặc để khắc phục trong trường hợp iWealth Partner vi phạm (dù là vi phạm tiềm tàng) Các Điều khoản và Điều kiện chung này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm giữ một phần hoặc toàn bộ tiền hoa hồng của iWealth Partner, buộc iWealth Partner tiếp tục thực hiện nghĩa vụ;
   6. Được quyền kiểm tra bất kỳ lúc nào các công việc do iWealth Partner thực hiện theo Điều khoản và điều kiện này;
   7. Đơn phương chấm dứt Gói chính sách iWealth Partner, đồng thời hủy quyền giới thiệu của iWealth Partner trên hệ thống TCBS trong các trường hợp sau:
    1. iWealth Partner tham gia vào các hoạt động hoặc có hành vi, mà theo TCBS, có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc phương hại đến quyền lợi của Khách hàng và/hoặc của TCBS;
    2. iWealth Partner vi phạm các cam kết và điều khoản của Các Điều khoản và Điều kiện này hoặc vi phạm các quy định của TCBS hay các quy định khác của pháp luật; hoặc
    3. iWealth Partner lợi dụng uy tín, danh nghĩa của TCBS để thực hiện các hành vi trái pháp luật, vượt quá phạm vi hợp tác gây ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến uy tín, tài sản của TCBS.

     Với điều kiện là, TCBS gửi một thông báo về việc đơn phương chấm dứt Gói chính sách iWealth Partner tối thiểu 05 (năm) ngày làm việc trước ngày yêu cầu chấm dứt cho iWealth Partner.

   8. Yêu cầu iWealth Partner đền bù thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm của iWealth Partner; và
   9. Các quyền khác theo quy định tại Các Điều khoản và điều kiện này và quy định của pháp luật.
  2. Nghĩa vụ của TCBS:
   1. Thanh toán tiền hoa hồng cho iWealth Partner theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện chung này và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;
   2. Khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho iWealth Partner phù hợp với quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng); và
   3. Thông báo kịp thời cho iWealth Partner các thay đổi về cơ chế, chính sách của TCBS có liên quan đến Gói chính sách iWealth và/hoặc Khách hàng.

 

ĐIỀU 5: BẢO MẬT

 1. iWealth Partner thừa nhận rằng trong quá trình thực hiện Gói chính sách iWealth Partner, iWealth Partner có khả năng và cơ hội tiếp cận và có được các thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động cũng như những thông tin nội bộ của TCBS, sau đây gọi tắt là “thông tin bảo mật”, bao gồm không giới hạn các thông tin sau:
  1. Thông tin tài chính, thông tin về chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của TCBS;
  2. Thông tin liên quan đến các dự án, sản phẩm, dịch vụ mà TCBS đã và đang triển khai;
  3. Thông tin về đối tác, Khách hàng đã, đang và sẽ thiết lập quan hệ với TCBS;
  4. Thông tin liên quan đến tình hình nội bộ của TCBS; và
  5. Bất kỳ các thông tin nào khác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động của TCBS.
 2. iWealth Partner vì vậy có trách nhiệm bảo mật các thông tin nêu trên đây trong thời gian hợp tác với TCBS, đồng thời không sao chép, lưu trữ ngoài nơi quy định hoặc đưa cho người khác bất kỳ tài liệu nào nếu không được TCBS chấp thuận trước bằng văn bản.
 3. Nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này vẫn có hiệu lực ngay cả khi quan hệ hợp tác giữa iWealth Partner và TCBS chấm dứt, theo đó iWealth Partner không được phép tiết lộ dù vô tình hay cố ý bất kỳ thông tin bảo mật nào, dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi việc tiết lộ là bắt buộc theo một quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

ĐIỀU 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Các Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm iWealth Partner xác nhận tham gia như dưới đây và sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
  1. Theo thỏa thuận của cả TCBS và iWealth Partner về việc chấm dứt thực hiện Gói chính sách iWealth Partner; hoặc
  2. Các trường hợp đơn phương chấm dứt theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện này;
 2. Khi chấm dứt Gói chính sách iWealth Partner, iWealth Partner tự chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với TCBS, và giải quyết các vấn đề liên quan giữa iWealth Partner và Khách hàng, kể cả các khiếu nại, khiếu kiện của bên thứ ba liên quan việc thực hiện công việc của iWealth Partner trong thời gian TCBS và iWealth Partner hoàn thiện thủ tục chấm dứt Gói chính sách iWealth Partner.
 3. Nếu bất kỳ quy định của Các Điều khoản và Điều kiện này vì bất kỳ lý do nào trở nên bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành trên bất kỳ khía cạnh nào theo quy định của pháp luật có liên quan, thì những điều khoản bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hay tính ràng buộc thi hành của các điều khoản còn lại của Các Điều khoản và Điều kiện này. TCBS và iWealth Partner sẽ nỗ lực tối đa để thay thế các quy định nêu trên theo cách gần nhất có thể với các điều khoản và ý định ban đầu.
 4. Trong trường hợp các Điều kiện và Điều khoản bổ sung của một chương trình của Gói chính sách iWealth Partner có bất kỳ quy định nào khác với các quy định tại Các Điều kiện và Điều khoản chung này thì quy định tại các Điều kiện và Điều khoản bổ sung đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

 


 

PHỤ LỤC: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ICOPY

Phụ lục quy định các Điều kiện và Điều khoản bổ sung của Chương trình iCopy (“iCopy”) này là một phần bổ sung và không thể tách rời của Các Điều kiện và Điều khoản chung. Tiêu đề của các điều khoản dưới đây tương ứng với các điều khoản nêu tại phần Các Điều kiện và Điều khoản được dẫn chiếu trên đây.

 

ĐIỀU 1.1A: PHẠM VI

 1. Chia sẻ thông tin về danh mục đầu tư và thông tin các giao dịch có liên quan, quan điểm đầu tư của iWealth Partner trên nền tảng được cung cấp bởi TCBS; và
 2. Cho phép Khách hàng và/hoặc bất kỳ khách hàng của TCBS tiếp cận thông tin giao dịch của mình để lựa chọn và thực hiện giao dịch trên cơ sở tiếp cận thông tin giao dịch đó.

 

ĐIỀU 4.1.1A: QUYỀN CỦA iWEALTH PARTNER THEO iCOPY

 1. Hưởng phí trên cơ sở chia sẻ thành công các thông tin về danh mục đầu tư và thông tin các giao dịch có liên quan theo thông báo và/hoặc các quy chế, quy định có liên quan của TCBS;
 2. Được trao đổi thông tin bao gồm việc đăng bài chia sẻ thông tin về danh mục đầu tư, bình luận, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh hoặc các hình thức trao đổi khác trên nền tảng của TCBS; và
 3. Được tự do khai thác thông tin, trao đổi, bình luận về các nội dung trên nền tảng trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng nền tảng của TCBS.

 

ĐIỀU 4.1.2A: NGHĨA VỤ CỦA iWEALTH PARTNER THEO iCOPY

iWealth Partner cam kết:

 1. Không đưa ra bất kỳ tuyên bố, khẳng định, bảo đảm, thỏa thuận hoặc cung cấp (dù đăng tải hoặc chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào khác với (các) iWealth Partner(s) và/hoặc Khách hàng khác) các thông tin sai lệch, thiếu chính xác hoặc dễ gây nhầm lẫn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tính đủ điều kiện để cung cấp lời khuyên đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, hoặc hiệu quả đầu tư, tỷ suất sinh lời hoặc bất kỳ thông tin nào có tính chất tương tự;
 2. Không ngụ ý hoặc vô ý gây hiểu nhầm là nhân viên, đại diện, đại lý hoặc bên môi giới của TCBS;
 3. Không đưa ra các nhận định/bình luận mang tính chất phàn nàn và/hoặc có thể dẫn đến một cách hiểu bất lợi hoặc tiêu cực về TCBS trên các trang web và ứng dụng có liên quan và/hoặc nền tảng của TCBS;
 4. Không gửi hoặc đăng các thông tin trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tin nhắn rác hoặc thư điện tử rác hoặc bất kỳ thông tin có tính chất tương tự tin nhắn rác hoặc thư điện tử rác theo quy định của pháp luật hoặc quy định về hoạt động trên nền tảng của TCBS;
 5. Không tham gia vào hoạt động tiếp thị, đa cấp bất hợp pháp (dù là trên các trang web hay các nền tảng của TCBS);
 6. Không cung cấp hoặc trao đổi các nội dung bị cấm khác theo quy định từng thời kỳ của TCBS;
 7. Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay phương tiện nào (dù là thủ công hay tự động hay bất kỳ hình thức nào khác) để can thiệp vào hệ thống của TCBS và/hoặc thu thập thông tin iWealth Partner và/hoặc Khách hàng và/hoặc khách hàng của TCBS trái với quy định của Các Điều khoản và Điều kiện chung này;
 8. iWealth Partner muốn hủy tham gia chương trình phải đảm bảo ít nhất một trong các tiêu chí sau:
  1. Không có Khách hàng nào đang sử dụng thông tin giao dịch của iWealth Partner; hoặc
  2. Tiểu khoản iCopy của iWealth Partner không có cổ phiếu bao gồm cả các cổ phiếu đang chờ về theo các quyền mà iWealth Partner được hưởng
 9. Đảm bảo các điều kiện về vốn tham gia, tài sản và các điều kiện khác của iCopy do TCBS công bố theo từng thời kỳ.

 

ĐIỀU 4.2.1A. QUYỀN CỦA TCBS

 1. Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến loại chứng khoán, khối lượng, giá trị giao dịch sẽ được sử dụng để tham chiếu cho Khách hàng theo iCopy;
 2. Sử dụng các thông tin của iWealth Partner, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, hiệu quả đầu tư, danh mục đầu tư và các thông tin có liên quan khác trên nền tảng của TCBS (và/hoặc nền tảng của bên thứ ba khác) cho mục đích duy nhất là thực hiện iCopy;
 3. Phong tỏa Tiểu Khoản iCopy (và dừng các lệnh sao chép của các Khách hàng có liên quan) trong 03 ngày giao dịch trong trường hợp iWealth Partner dừng tham gia iCopy để thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản thường của iWealth Partner; và
 4. Toàn quyền quyết định việc tạm dừng các hoạt động của iWealth Partner trên iCopy và các khoản thanh toán có liên quan (nếu có) trong trường hợp iWealth Partner vi phạm Các Điều kiện và Điều khoản chung cho đến khi các bên hoàn tất việc xử lý vi phạm này và các thủ tục, công việc khác (nếu có).

ĐIỀU 4.2.2A. NGHĨA VỤ CỦA TCBS

 1. Thiết lập tiểu khoản chuyên dụng (“Tiểu Khoản iCopy”) để iWealth Partner thực hiện giao dịch các cổ phiếu của iWealth Partner thuộc Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch và cung cấp nền tảng cho iWealth Partner sử dụng theo iCopy; và
 2. Thanh toán phí cho iWealth Partner phù hợp với Các Điều khoản và Điều kiện chung.