Giao dịch đối ứng trực tiếp

Với những mối quan hệ sâu rộng trên thị trường chứng khoán, TCBS có thể thay mặt khách hàng tìm kiếm các loại chứng khoán phù hợp nhu cầu và thu xếp thực hiện giao dịch cho khách hàng thông qua giao dịch đối ứng trực tiếp, thỏa thuận. 
 
  1. Đối tượng khách hàng sử dụng: Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch trái phiếu trên các sàn. Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch lô lẻ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch các lô chứng khoán lớn mà không cần chia nhỏ thành nhiều lệnh chờ khớp. 
  2. Các loại chứng khoán liên quan: Trái phiếu chính phủ (Trái phiếu Kho bạc Nhà nước, Tín phiếu Kho bạc Nhà nước), Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương; Trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (niêm yết, OTC …); Các sản phẩm tài chính khác.

 

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG