Điều khoản, điều kiện Gói chính sách Đối tác phát triển kinh doanh

Điều khoản, điều kiện Gói chính sách Đối tác phát triển kinh doanh

Điều khoản, điều kiện Gói chính sách Đối tác phát triển kinh doanh

Các Điều khoản và Điều kiện về Gói chính sách Đối tác phát triển kinh doanh (sau đây gọi tắt là iWealth Partner) được áp dụng cho Khách hàng đăng ký tham gia chính sách iWealth Partner của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (sau đây gọi tắt là “TCBS”). Khi đăng ký sử dụng Gói chính sách iWealth Partner tại TCBS, Khách hàng thừa nhận đã hiểu và chấp nhận ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện này, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Các Điều kiện và Điều khoản này được TCBS thực hiện tại từng thời điểm.
 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG GÓI CHÍNH SÁCH IWEALTH PARTNER

Người giới thiệu đăng ký và được TCBS đồng ý tham gia gói chính sách iWealth Partner của TCBS (sau đây gọi là iWealth Partner) được quyền hợp tác giới thiệu Khách hàng (“Khách hàng” – viết tắt là KH) đến mở tài khoản; giao dịch chứng khoán tại TCBS và/hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của TCBS. Công việc cụ thể bao gồm:

 1. Giới thiệu cho các Khách hàng trong và ngoài nước đầy đủ các thông tin về TCBS và các sản phẩm, dịch vụ của TCBS;
 2. Các công việc khác theo thỏa thuận với TCBS có liên quan đến hoạt động giới thiệu Khách hàng.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2.1  Quyền và nghĩa vụ của iWealth Partner

 • Nghĩa vụ của iWealth Partner:

  1. Thực hiện đúng nội dung và phạm vi nêu tại Điều 1 của Điều khoản và điều kiện này;
  2. Thực hiện các công việc theo đúng quy định, tiêu chuẩn và chính sách áp dụng cho Tổ chức/cá nhân hợp tác tham gia chính sách iWealth Partner do TCBS ban hành theo từng thời kỳ;
  3. Tham gia các bài kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chân dung Khách hàng, sản phẩm dịch vụ của TCBS để bắt đầu, tiếp tục giới thiệu KH và nhận hoa hồng theo quy định của chính sách này;
  4. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin cung cấp cho các Khách hàng, nếu được trích dẫn từ nguồn tin của TCBS phải ghi rõ nguồn gốc sử dụng. TCBS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các thông tin nào do iWealth Partner cung cấp cho Khách hàng và bảo lưu quyền từ chối bồi thường bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng có liên quan đến nội dung thông tin do iWealth Partner cung cấp;
  5. Tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước TCBS, trước các Khách hàng do mình giới thiệu và trước pháp luật;
  6. Chịu nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về các khoản thu nhập nhận được từ TCBS từ Điều khoản và điều kiện này theo quy định của pháp luật;
  7. Không được làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của TCBS; Không được sửa đổi, thay thế hay hủy bỏ bất kỳ tài liệu nào được TCBS cung cấp (nếu có) ;
  8. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của TCBS trong các mối quan hệ tranh chấp với Khách hàng được giới thiệu và bên thứ 3;
  9. Trong quá trình thực hiện Điều khoản và điều kiện này, iWealth Partner cam kết tuyệt đối tuân thủ những qui định, yêu cầu theo từng thời kỳ của TCBS. iWealth Partner tự chịu trách nhiệm về các thiệt hại do không tuân thủ đúng quy định, yêu cầu của TCBS và sẽ bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho TCBS cũng như cho Khách hàng phát sinh từ việc không tuân thủ này;
  10. Tự chịu trách nhiệm với các bên thứ ba khi thực hiện các công việc ngoài phạm vi Điều khoản và điều kiện này cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động, hành vi của iWealth Partner khi thực hiện các công việc nêu tại Điều khoản và điều kiện này;
  11. Giữ bí mật các thông tin trao đổi với TCBS trước, trong và sau quá trình thực hiện Điều khoản và điều kiện này, ngoại trừ các thông tin được TCBS cho phép tiết lộ;
  12. Tuân thủ các quy định của pháp luật và TCBS khi thực hiện các công việc nêu tại Điều khoản và điều kiện này.
 • Quyền của iWealth Partner:

  1. Được nhận khoản tiền phí hoa hồng do TCBS trả theo theo quy định tại các Điều 3 và 4;
  2. Yêu cầu TCBS thực hiện đúng Điều khoản và điều kiện này.

2.2  Quyền và nghĩa vụ của TCBS

 • Nghĩa vụ của TCBS:

  1. Thanh toán tiền phí hoa hồng cho iWealth Partner theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Điều khoản và điều kiện này;
  2. Thông báo kịp thời cho iWealth Partner các thay đổi về cơ chế, chính sách của TCBS có liên quan đến hoạt động hợp tác phát triển Khách hàng.
 • Quyền của TCBS:

  1. Quyết định tỷ lệ hoa hồng áp dụng cho từng thời kỳ đối với hoạt động hợp tác giới thiệu Khách hàng;
  2. Yêu cầu iWealth Partner thực hiện đúng nội dung Điều khoản và điều kiện này cũng như các quy định có liên quan của TCBS đến việc thực hiện Điều khoản và điều kiện này;
  3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của iWealth Partner đối với TCBS nếu iWealth Partner vi phạm các điều khoản của Điều khoản và điều kiện này gây thiệt hại cho TCBS;
  4. Được quyền kiểm tra bất kỳ lúc nào các công việc do iWealth Partner thực hiện theo Điều khoản và điều kiện này;
  5. Các quyền khác theo quy định tại Điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI CHO TÀI KHOẢN IWEALTH PARTNER VÀ TỶ LỆ HOA HỒNG TRÊN GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU

3.1  Để tránh nhầm lẫn, đồng ý rằng:
Các biểu phí, lệ phí, lãi suất vay giao dịch ký quỹ đối với Khách hàng được giới thiệu sẽ do TCBS quyết định theo từng thời kỳ.

3.2  Ưu đãi cho tài khoản của iWealth Partner:

 1. iWealth Partner được hưởng mức phí giao dịch cổ phiếu ưu đãi đặc biệt khi giao dịch trên tài khoản tại TCBS;
 2. iWealth Partner được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt khi vay giao dịch ký quỹ (Margin) trên tài khoản tại TCBS;

Tỷ lệ ưu đãi dành cho tài khoản iWealth Partner chi tiết theo thông báo của TCBS từng thời kỳ.

3.3  iWealth Partner được nhận hoa hồng từ hoạt động hợp tác giới thiệu Khách hàng theo Điều khoản và điều kiện này. Tỷ lệ hoa hồng mà iWealth Partner được hưởng theo Điều khoản và điều kiện này là:

 1. Hoa hồng giao dịch cổ phiếu tính trên giá trị giao dịch từ hoạt động giao dịch cổ phiếu của Khách hàng do iWealth Partner giới thiệu;
 2. Hoa hồng dư nợ giao dịch ký quỹ (Margin) tính trên dư nợ gốc, của các khoản vay ký quỹ tính trên thời gian vay thực tế của từng khoản vay đó, từ ngày giải ngân ứng với từng khoản vay đó. Hoa hồng dư nợ giao dịch ký quỹ Margin sẽ chỉ được chi trả khi TCBS đã thu được lãi vay của món dư nợ gốc đã giải ngân;
 3. Hoa hồng trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở tính trên số dư giá trị trái phiếu/chứng chỉ quỹ KH mua và nắm giữ theo lệnh giới thiệu của iWealth Partner, hoa hồng trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở được tính trên giá trị gốc đầu tư và thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu/chứng chỉ quỹ đó. Nguyên tắc xác định số dư trái phiếu/chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc của sản phẩm trái phiếu/sản phẩm chứng chỉ quỹ mở của TCBS.

  Tỷ lệ chi trả hoa hồng iWealth Partner chi tiết theo thông báo của TCBS từng thời kỳ.

3.4  Khi iWealth Partner nhận được hoa hồng như quy định tại Điều 3.3 nói trên, TCBS không phải thanh toán cho iWealth Partner bất kỳ khoản chi phí nào khác liên quan đến việc thực hiện Điều khoản và điều kiện này, trừ trường hợp Điều khoản và điều kiện này có quy định khác.

3.5  TCBS có quyền tạm giữ một phần hoặc toàn bộ hoa hồng phải trả cho iWealth Partner trong các trường hợp:
iWealth Partner vi phạm Điều khoản và điều kiện hoặc gây thiệt hại cho TCBS, cho Khách hàng hoặc bên thứ 3 và sẽ chỉ tiếp tục chi trả cho iWealth Partner sau khi iWealth Partner đã khắc phục các vi phạm và/hoặc sau khi đã khấu trừ các khoản tiền bồi thường thiệt hại cho TCBS, cho Khách hàng hoặc bên thứ 3.

3.6  Trường hợp khách hàng thay đổi iWealth Partner cũ sang iWealth Partner mới:

 1. Hoa hồng giao dịch cổ phiếu và dư nợ giao dịch ký quỹ cho iWealth Partner cũ được tính đến hết ngày KH được phê duyệt yêu cầu chấm dứt quan hệ người giới thiệu đối với iWealth Partner cũ. Đồng thời Hoa hồng giao dịch cổ phiếu và dư nợ giao dịch ký quỹ cho iWealth Partner mới được tính từ ngày thiết lập thành công quan hệ người giới thiệu với iWealth Partner mới;
 2. Hoa hồng trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở cho iWealth Partner cũ được tính đối với các giá trị và thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu/chứng chỉ quỹ mà iWealth Partner cũ đã giới thiệu nhu cầu trước đó. Hoa hồng trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở cho iWealth Partner mới được tính đối với các giá trị và thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu/chứng chỉ quỹ mà iWealth Partner mới giới thiệu nhu cầu sau khi khách hàng đã thiết lập mối quan hệ người giới thiệu thành công với iWealth Partner mới.

ĐIỀU 4: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Kỳ thanh toán: TCBS thanh toán hoa hồng cho iWealth Partner theo quy định tại Điều 3 của Điều khoản và điều kiện này do TCBS quyết định.

4.2  Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản chứng khoán của iWealth Partner.
Để tránh nhầm lẫn, TCBS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho iWealth Partner;
TCBS sẽ thực hiện xuất biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho Khách hàng theo mức thuế suất đúng quy định về thuế TNCN.

ĐIỀU 5: XỬ LÝ VI PHẠM

Bên nào gây lỗi dẫn tới thiệt hại, tổn thất cho bên  còn lại, cho Khách hàng hoặc cho bên thứ ba nào thì có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có).

ĐIỀU 6: BẢO MẬT

6.1  Hai bên thống nhất rằng, trong quá trình thực hiện Điều khoản và điều kiện này, iWealth Partner luôn luôn có khả năng và cơ hội tiếp cận và có được các thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động cũng như những thông tin nội bộ của TCBS, sau đây gọi tắt là “thông tin bảo mật”, bao gồm không giới hạn các loại thông tin sau đây:

 1. Thông tin tài chính, thông tin về chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của TCBS;
 2. Thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ TCBS cung cấp cho Khách hàng;
 3. Thông tin liên quan đến các dự án, Điều khoản và điều kiện TCBS đã và đang triển khai;
 4. Thông tin về đối tác, Khách hàng đã, đang và sẽ thiết lập quan hệ với TCBS;
 5. Thông tin liên quan đến tình hình nội bộ của TCBS; và
 6. Bất kỳ các thông tin nào khác liên quan đến hoạt động của TCBS.

6.2  iWealth Partner vì vậy có trách nhiệm bảo mật các thông tin nêu tại Điều 6.1 trên đây trong thời gian hợp tác với TCBS, đồng thời không sao chép, lưu trữ ngoài nơi quy định hoặc đưa cho người khác bất kỳ tài liệu nào nếu không được TCBS chấp thuận trước bằng văn bản.

6.3  Nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này vẫn có hiệu lực ngay cả khi quan hệ hợp tác giữa iWealth Partner và TCBS chấm dứt, theo đó iWealth Partner không được phép tiết lộ dù vô tình hay cố ý bất kỳ thông tin bảo mật nào, dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT

7.1  Điều khoản và điều kiện này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. Theo thỏa thuận của cả hai bên về việc chấm dứt Điều khoản và điều kiện; hoặc
 2. Thuộc các trường hợp đơn phương chấm dứt Điều khoản và điều kiện theo quy định tại Điều khoản và điều kiện này;

7.2  TCBS có quyền đơn phương chấm dứt Điều khoản và điều kiện, đồng thời hủy quyền giới thiệu của iWealth Partner trên hệ thống TCBS trong các trường hợp sau:

 1. iWealth Partner tham gia vào các hoạt động hoặc có hành vi, mà theo TCBS, có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc phương hại đến quyền lợi của Khách hàng và/hoặc của TCBS;
 2. iWealth Partner vi phạm các cam kết và điều khoản của Điều khoản và điều kiện này hoặc vi phạm các quy định của TCBS hay các quy định khác của pháp luật; hoặc
 3. iWealth Partner lợi dụng uy tín, danh nghĩa của TCBS để thực hiện các hành vi trái pháp luật, vượt quá phạm vi hợp tác gây ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến uy tín, tài sản của TCBS.
 4. Khách hàng được giới thiệu chấm dứt việc đồng ý cho iWealth Partner được tiếp tục là người giới thiệu của mình.
 5. Khách hàng do iWealth Partners giới thiệu không hoàn thành hồ sơ để đủ điều kiện thực hiện kích hoạt tài khoản tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
 6. Trong mọi trường hợp, TCBS có quyền đơn phương chấm dứt Điều khoản và điều kiện bằng việc gửi thông báo về việc đơn phương chấm dứt Điều khoản và điều kiện cho iWealth Partner trước 05 (năm) ngày làm việc trước ngày yêu cầu chấm dứt Điều khoản và điều kiện.

7.3  Khi chấm dứt Điều khoản và điều kiện này, iWealth Partner tự chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với TCBS, và giải quyết các vấn đề liên quan giữa iWealth Partner và Khách hàng. Trong thời gian hai bên chấm dứt Điều khoản và điều kiện này, nếu iWealth Partner có bất kỳ sự gián đoạn, trì hoãn thực hiện nghĩa vụ nào làm phát sinh thiệt hại đến tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của TCBS hoặc thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của Khách hàng hay bên thứ 3 khác thì iWealth Partner hoàn toàn chịu trách nhiệm (kể cả trách nhiệm tài chính trước TCBS và pháp luật).

7.4  Khi Điều khoản và điều kiện này này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, nếu có các khiếu nại, khiếu kiện của bên thứ ba liên quan việc thực hiện công việc của iWealth Partner trong thời gian thực hiện Điều khoản và điều kiện này thì IWealth Partner phải chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường thiệt hại (nếu có).

7.5  Trường hợp Điều khoản và điều kiện này bị chấm dứt do iWealth Partner vi phạm quy định của Điều khoản và điều kiện này, TCBS có quyền không chi trả các khoản hoa hồng hợp tác và các lợi ích vật chất khác mà iWealth Partner được hưởng tính đến ngày chấm dứt Điều khoản và điều kiện này. iWealth Partner phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi và thiệt hại gây ra.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TCBS có toàn quyền quyết định bổ sung, hủy bỏ hoặc thay đổi phạm vi và/hoặc bất kỳ điều nào trong Các Điều khoản và Điều kiện này mà TCBS thấy là phù hợp. TCBS sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi đó trên trang web chính thức của TCBS hoặc email đã đăng ký của khách hang iWealth Partner và việc IWealth Partner sử dụng Chính sách iWealth Partner sau ngày mà bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực (theo thông báo của TCBS) sẽ là sự chấp nhận mà không cần iWealth Partner xác nhận về sự thay đổi và thay đổi đó sẽ được xem là một phần không tách rời của Các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu iWealth Partner không chấp nhận bất kỳ đề nghị thay đổi nào, iWealth Partner được quyền hủy đăng ký tham gia gói chính sách iWealth Partner bằng cách thông báo cho TCBS phù hợp với quy định của bản Các Điều khoản và điều kiện.