Cổ phiếu

Cách tính sức mua khi giao dịch cổ phiếu

Cách tính sức mua khi giao dịch cổ phiếu

Cách tính sức mua khi giao dịch cổ phiếu

1. Sức mua trên tiểu khoản thường
Sức mua trên TK thường bao gồm các khoản dưới đây và được trừ theo thứ tự tương ứng:
T: Tiền mặt TCBS (TK Thường) + Tiền trên TK liên kết (nếu có) + Tiền bán chờ về - (Nợ + Tiền mua chờ khớp)

Trong đó:

  • TK liên kết bao gồm: Tiền trên ngân hàng Techcombank/VietinBank (nếu có kết nối), rồi đến Tiền trên iSave (nếu bật Tính iSave vào sức mua cổ phiếu)
  • Tiền bán chờ về: đã trừ phí ứng trước dự kiến theo biểu phí hiện hành
  • Nợ: Nợ phí lưu ký nếu sở hữu CK trên TKCK

2. Sức mua trên tiểu khoản ký quỹ

Sức mua trên TK Ký Quỹ bao gồm các khoản dưới đây và được trừ theo thứ tự tương ứng*

M: Tiền mặt TCBS (TK Ký Quỹ) + Tiền bán chờ về + Sức mua giải ngân + Tiền trên TK liên kết (nếu có) - (Nợ + Tiền mua chờ khớp)

Trong đó:

  • Sức mua giải ngân: được tính dựa trên giá trị cổ phiếu là tài sản đảm bảo (thuộc danh mục cho vay) hoặc tiền mặt tại TK ký quỹ, giải ngân tối đa 50% trên giá trị tài sản đảm bảo

Sức mua giải ngân dựa trên cổ phiếu = SL Cổ phiếu x min (Giá trần cho vay; Giá tham chiếu) x 50%

Tra cứu danh mục, hạn mức và giá trần cho vay tại đây

  • Nợ: Nợ gốc, lãi vay margin và nợ phí lưu ký 

*Lưu ý: Trường hợp tài khoản có bật tính năng "Tự động dùng tiền TK liên kết trả nợ TK chứng khoán", giao dịch mua cổ phiếu trên TCInvest sẽ ưu tiên cắt tiền tài khoản ngân hàng và iSave trước tiền bán chờ về hoặc giải ngân khoản vay ký quỹ.

Ví dụ minh họa: Khách hàng Nguyễn Văn A có 100 triệu tiền mặt trong TK ký quỹ, dư nợ hiện tại 30 triệu và danh mục cổ phiếu trong TK ký quỹ như sau:
Lượng CP sở hữu tại TK ký quỹ

Giá trị

ACB (thuộc danh mục cho vay)50 triệu
VCB (thuộc danh mục cho vay)60 triệu
BVH (ngoài danh mục cho vay)70 triệu
  
- Sức mua khi toàn bộ CP thuộc danh mục ký quỹ (DMKQ) còn room:

Nếu mua thêm CP trong DMKQ: Sức mua = (50+60)x50% + 100x200% - 30 = 225tr

Nếu mua thêm CP ngoài DMKQ: Sức mua = (50+60)x50% + 100 - 30 = 125tr

- Sức mua khi mã ACB hết room:

  • Nếu mua thêm CP trong DMKQ: Sức mua = (0+60)x50% + 100x200% - 30 = 200tr
  • Nếu mua thêm CP ngoài DMKQ: Sức mua = (0+60)x50% + 100 - 30 = 100tr