Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Điều khoản và điều kiện của gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro

February 28, 2019

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  GÓI SẢN PHẨM TƯ VẤN NÂNG CAO IWEALTH PRO

Các Điều khoản và Điều kiện về Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro sau đây được áp dụng cho Khách hàng đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (sau đây gọi tắt là “TCBS”). Khi đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro tại TCBS, Khách hàng thừa nhận đã hiểu và chấp nhận ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện này, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Các Điều kiện và Điều khoản này được TCBS thực hiện tại từng thời điểm.

 

Điều 1: Nội dung Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro

1.1. Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro là gói sản phẩm nhằm mục đích cung cấp thông tin các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho Khách hàng kèm theo các chính sách ưu đãi đặc biệt khi Khách hàng giao dịch chứng khoán tại TCBS.

1.2. TCBS cung cấp 2 gói chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro bao gồm: Gói chính sách iWealth Pro cơ bản và Gói chính sách iShare.

1.3. Khách hàng được phép lựa chọn một trong hai gói chính sách ưu đãi trên khi đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro.

1.4. Nội dung các gói chính sách ưu đãi được TCBS toàn quyền quyết định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ nếu có thay đổi lớn về chính sách kinh tế vĩ mô (lãi suất cơ bản, lạm phát,...) và những thay đổi cơ bản trong cấu trúc sản phẩm và chính sách của TCBS;

1.5. Chính sách ưu đãi của Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro được TCBS thông báo tới Khách hàng thông qua trang thông tin điện tử của công ty và/hoặc email hoặc các phương thức khác. Trường hợp khi thay đổi nội dung Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro và các gói chính sách ưu đãi kèm theo, TCBS có trách nhiệm thông báo cho các Khách hàng đang tham gia chương trình tối thiểu trước 5 ngày làm việc qua trang thông tin điện tử, email và/hoặc SMS. Khách hàng có quyền lựa chọn tiếp tục duy trì tham gia chương trình theo quyền lợi mới hoặc dừng tham gia chương trình. .

Điều 2: Gói chính sách iWealth Pro cơ bản

2.1. Khách hàng đăng ký sử dụng chính thức Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro với Gói chính sách iWealth Pro cơ bản (Gói chính sách iWealth Pro cơ bản )sẽ được hưởng các quyền lợi tư vấn nâng cao từ TCBS đồng thời hưởng các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của TCBS, cụ thể như sau

 

Sản phẩm dịch vụ được hưởng ưu đãi

Nội dung ưu đãi

Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết

Được giảm 50% so với mức phí áp dụng cho khách hàng phổ thông trong “Chính sách giao dịch chứng khoán” được công bố trên website của TCBS từng thời kỳ

Giao dịch mua sơ cấp trái phiếu do TCBS phát hành.

Được tặng điểm thưởng theo giá trị mua trái phiếu trên tài khoản của Khách hàng theo chính sách của TCBS từng thời kỳ và được gửi đến từng Khách hàng.

Vay ký quỹ (Margin)

Hưởng lãi suất ưu đãi khi vay ký quỹ (margin): giảm 2% so với lãi suất

dành cho khách hàng phổ thông trong “Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán” được công bố trên website của TCBS từng thời kỳ.

Lưu ý:

b. Danh sách trái phiếu được hưởng quyền lợi ưu đãi và mức ưu đãi có thể thay đổi theo quy định của TCBS từng thời kỳ. TCBS có trách nhiệm thông báo danh sách trái phiếu được hưởng quyền lợi ưu đãi tới khách hàng thông qua phương thức được quy định tại Khoản 1.5 Điều 1 của văn bản này;

c. Ưu đãi về lãi suất chỉ áp dụng cho những Khách hàng giao dịch ký quỹ đảm bảo các điều kiện tại “Chính sách về giao dịch ký quỹ chứng khoán” (được công bố trên website của TCBS từng thời kỳ) và thuộc đối tượng áp dụng lãi suất phổ thông (được quy định trong chính sách Quản trị rủi ro nội bộ của TCBS từng thời kỳ).

2.2. Phí sử dụng sản phẩm

a. Mức phí áp dụng cho thời hạn sử dụng sản phẩm 3 năm kể từ ngày Khách hàng đăng ký sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản là 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng).

b. Ngay tại thời điểm Khách hàng đăng ký sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản trên kênh giao dịch trực tuyến của TCBS thành công, TCBS có quyền tự động thực hiện trích chuyển số tiền 3.000.000 VNĐ từ tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) hoặc trên tài khoản thanh toán tại Techcombank (có kết nối với TKGDCK) của Khách hàng sang tài khoản ngân hàng của TCBS để thu phí sử dụng sản phẩm.

c. Khách hàng phải đảm bảo đủ số dư tiền khả dụng trên TKGDCK hoặc trên tài khoản thanh toán tại Techcombank (có kết nối với TKGDCK) tại thời điểm đăng ký sử dụng. Trường hợp trên các tài khoản trên không đủ tiền để thanh toán phí sử dụng sản phẩm thì việc đăng ký sử dụng sản phẩm đương nhiên hết hiệu lực.

2.3. Đăng ký dừng sử dụng sản phẩm

a. Khách hàng có quyền đăng ký dừng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản, khi đó toàn bộ quyền lợi và ưu đãi của Gói chính sách iWealth Pro cơ bản dành cho Khách hàng sẽ được hủy bỏ.

b. Các điểm thưởng đã tích lũy trước thời điểm Khách hàng dừng sử dụng sẽ vẫn được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng cho Khách hàng (nếu đủ điều kiện quy đổi).

 

2.4. Thời hạn sử dụng sản phẩm

a. Thời hạn sử dụng của Gói chính sách iWealth Pro cơ bản là 3 năm; TCBS có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trước thời điểm hết hạn tối thiểu 5 ngày làm việc. Khách hàng cần xác nhận tiếp tục sử dụng và thanh toán phí sử dụng sản phẩm cho kỳ tiếp theo để đảm bảo duy trì mọi quyền lợi và ưu đãi của Gói sản phẩm không bị hủy bỏ. 

b. Trường hợp khách hàng không xác nhận/không thanh toán phí sử dụng đúng hạn, tài khoản của khách hàng sẽ được tự động chuyển thành tài khoản trải nghiệm thử cùng các quyền lợi tương ứng được quy định tại Khoản 2.5 Điều này. Toàn bộ điểm tích lũy của khách hàng trước khi hết hạn tiếp tục được duy trì và được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng cho Khách hàng (nếu đủ điều kiện quy đổi).

2.5. Chính sách trải nghiệm thử

a. Khách hàng có thể trải nghiệm thử Gói chính sách iWealth Pro cơ bản; 

b. Quyền lợi và ưu đãi Khách hàng đăng ký chính sách trải nghiệm thử

i. Được giảm 50% so với mức phí áp dụng cho khách hàng phổ thông trong “Chính sách giao dịch chứng khoán” được công bố trên website của TCBS từng thời kỳ

ii. Hưởng lãi suất ưu đãi khi vay ký quỹ (margin): giảm 2% so với lãi suất dành cho khách hàng phổ thông trong “Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán” được công bố trên website của TCBS từng thời kỳ.

c. Điểm tích lũy của Khách hàng khi dùng trải nghiệm thử có giá trị quy đổi thành tiền hoặc quà tương ứng tương tự như KH đã sử dụng sản phẩm iWealthPro chính thức.

d. Thời hạn trải nghiệm thử là 12 tháng. Thời hạn trải nghiệm thử có thể thay đổi theo quy định của TCBS từng thời kỳ và được TCBS thông báo tới Khách hàng thông qua trang thông tin điện tử của công ty và/hoặc email hoặc các phương thức khác

Khách hàng chỉ được trải nghiệm thử duy nhất 1 lần/ tài khoản 

2.6. Cơ chế giới thiệu Khách hàng:

a. Trường hợp Khách hàng giới thiệu cho Khách hàng khác sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản chính thức, Khách hàng giới thiệu và Khách hàng được giới thiệu sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

 

Số KH được giới thiệu (SL)

Ưu đãi cho Khách hàng giới thiệu

Ưu đãi cho Khách hàng được giới thiệu

 

 

SL ≤ 30 người

- Thưởng 1.000 điểm trên 1 Khách hàng giới thiệu.

- Giới thiệu thành công 3 Khách hàng đầu tiên được tặng miễn phí sử dụng chính thức 1 gói Gói chính sách iWealth Pro cơ bản trong 3 năm (áp dụng cho Khách hàng chưa sử dụng gói sản phẩm chính thức).

Được thưởng 1.000 điểm

SL > 30 người

Thưởng 1.500 điểm trên 1 Khách hàng giới thiệu, áp dụng đối với Khách hàng thứ 31 trở đi.

Được thưởng 1.000 điểm

b. Để được hưởng cơ chế giới thiệu Khách hàng, người giới thiệu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 

(i) Người giới thiệu phải là Khách hàng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản (đăng ký sử dụng chính thức hoặc trải nghiệm thử).

(ii) Điểm thưởng và chính sách của người giới thiệu chỉ được ghi nhận khi người được giới thiệu đăng ký sử dụng sản phẩm chính thức (không tính đăng ký trải nghiệm thử).

(iii) Điểm thưởng của người được giới thiệu sẽ được ghi nhận ngay khi đăng ký chính thức/trải nghiệm thử.

(iv) Chính sách giới thiệu thành công 3 Khách hàng đầu tiên được tặng miễn phí sử dụng chính thức 1 gói Gói chính sách iWealth Pro cơ bản trong 3 năm (áp dụng cho Khách hàng chưa sử dụng gói sản phẩm chính thức) chỉ được áp dụng khi 3 Khàng hàng đầu tiên sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản chính thức(không tính đăng ký trải nghiệm thử).

Điều 3: Gói chính sách iShare

3.1. Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro với Gói chính sách iShare (Gói chính sách iShare) là gói chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro theo cơ chế giới thiệu Khách hàng. Đối tượng được hưởng ưu đãi của Gói chính sách iShare bao gồm:

a. Người giới thiệu : là Khách hàng đã đăng ký sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản (đăng ký sử dụng chính thức hoặc đăng ký trải nghiệm thử) đồng thời giới thiệu Khách hàng khác sử dụng Gói chính sách iShare;

b. Người được giới thiệu: sử dụng Gói chính sách iShare.

3.2. Người giới thiệu Khách hàng sử dụng sản phẩm Gói chính sách iShare và người được giới thiệu sẽ được hưởng các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của TCBS, cụ thể như sau:

 

Sản phẩm dịch vụ được hưởng ưu đãi

Nội dung ưu đãi

Người hưởng ưu đãi

 

Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết

- Điểm thưởng theo giá trị giao dịch trên tài khoản chứng khoán của người được giới thiệu:

- Giá trị giao dịch 1 tỷ đồng sẽ được tặng 750 điểm thưởng;

- Giao dịch với các giá trị khác được quy đổi tương đương theo tỷ lệ.

 

Người giới thiệu

 

Vay ký quỹ (Margin)

Hưởng lãi suất ưu đãi khi vay ký quỹ (margin): giảm 2% so với lãi suất dành cho khách hàng phổ thông trong “Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán” được công bố trên website của TCBS từng thời kỳ.

 

Người được giới thiệu

Lưu ý:

a. Điểm thưởng cho người giới thiệu được hệ thống TCBS tự động tính toán theo tháng;

b. Ưu đãi về lãi suất chỉ áp dụng cho những Khách hàng giao dịch ký quỹ đảm bảo các điều kiện tại “Chính sách về giao dịch ký quỹ chứng khoán” (được công bố trên website của TCBS) và thuộc đối tượng áp dụng lãi suất phổ thông (được quy định trong chính sách Quản trị rủi ro nội bộ của TCBS từng thời kỳ).

3.3. TCBS không thực hiện thu phí đối với với Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro với

Gói chính sách iShare.

3.4. Đăng ký dừng sử dụng sản phẩm:

a. Trong mọi trường hợp, người được giới thiệu có quyền dừng sử dụng Gói chính sách iShare, khi đó, toàn bộ quyền lợi và ưu đãi của Gói chính sách iShare dành cho người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ được hủy bỏ. Các điểm thưởng đã tích lũy trước thời điểm người được giới thiệu dừng sử dụng sản phẩm sẽ vẫn được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng cho người giới thiệu (nếu đủ điều kiện để quy đổi)..

b. Trường hợp người giới thiệu dừng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản theo nội dung quy định tại Khoản 2.3 Điều 2 hoặc hết thời hạn sử dụng trải nghiệm, các quyền lợi và ưu đãi đối của Gói chính sách iShare dành cho người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ được hủy bỏ. Các điểm thưởng đã tích lũy trước thời điểm người giới thiệu dừng sử dụng hoặc hết hạn dùng thử vẫn được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng cho người giới thiệu (nếu đủ điều kiện để quy đổi).

3.5. Thời hạn sử dụng:

a. Đối với người giới thiệu:

- Trường hợp người giới thiệu sử dụng chính thức Gói chính sách iWealth Pro cơ bản, thời hạn sử dụng tuân theo quy định tại Khoản 2.4 Điều 2;

- Trường hợp người giới thiệu trải nghiệm thử Gói chính sách iWealth Pro cơ bản, thời hạn sử dụng tuân theo quy định tại Mục d Khoản 2.5 Điều 2.

 

b. Đối với người được giới thiệu: thời hạn sử dụng Gói chính sách iShare sẽ chấm dứt ngay khi người giới thiệu dừng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản (chính thức hoặc trải nghiệm thử).

 

Điều 4: Quản lý điểm thưởng

4.1. Điểm thưởng của Khách hàng được hệ thống TCBS tính toán và hiển thị cho Khách hàng qua hệ thống giao dịch trực tuyến của TCBS và/hoặc email;

4.2. Điểm thưởng của Khách hàng được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà. Hình thức quy đổi và giá trị quy đổi điểm sẽ được TCBS thông báo từng thời kỳ;

4.3. Điểm tối thiểu để Khách hàng có thể quy đổi thành tiền mặt hoặc quà là 1000 điểm;

4.4. Định kỳ hàng tháng TCBS sẽ quy đổi điểm cho Khách hàng, thời hạn quy đổi điểm sẽ do TCBS thông báo từng thời kỳ.

Điều 5: Điều khoản chung

5.1. Trong trường hợp sản phẩm có mâu thuẫn với bất kỳ quy định, luật lệ hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, TCBS sẽ có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi sản phẩm để phù hợp với quy định của pháp luật.

5.2. Bất cứ khoản thuế hay các nghĩa vụ khác hoặc các khoản phí, lệ phí phải trả cho chính phủ hay tổ chức nào khác có thể phát sinh từ chương trình sẽ do Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

5.3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, TCBS sẽ cố gắng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho Khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

5.4. Điều kiện và điều khoản của chương trình sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

Điều 6: Điều khoản miễn trừ

Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro của TCBS đưa ra chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin các cơ hội đầu tư trên thị trường cho Khách hàng và không chứa bất kỳ yếu tố nào mang tính chất mời chào, tư vấn mua/bán, hứa hẹn lợi ích, cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nội dung nào trái pháp luật đối với bất kỳ chứng khoán nào được nêu trong những thông tin này. Quyết định đầu tư kinh doanh hay các giao dịch khác về chứng khoán của Khách hàng cần dựa vào những tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cụ thể của Khách hàng. TCBS và bất kỳ bên nào có liên quan đều được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc tham khảo, sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào và vào bất cứ thời điểm nào.