Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom - TCEF

December 3, 2018

STT

Loại phí

Mức phí

Ghi chú

1

Phí quản lý

1.9%/năm

Đã tính vào NAV công bố

2

Phí phát hành

0%/giá trị lệnh mua

 

3

Phí mua lại

 

Tính theo thời gian nắm giữ

3.1

Từ 0 đến dưới 12 tháng

1%/giá trị lệnh bán

 

3.2

Từ tròn 12 tháng đến dưới 24 tháng

0.50%/giá trị lệnh bán

 

3.3

Từ tròn 24 tháng trở lên

0%/giá trị lệnh bán