Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Điều khoản và điều kiện khi mở tài khoản giao dịch và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán

May 23, 2019

Kèm theo và không tách rời Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán

 

Các Điều khoản và Điều kiện (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản và Điều kiện”) được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (sau đây gọi tắt là “Công ty chứng khoán”). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng, trước khi ký Giấy yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán tại Công ty chứng khoán, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Các Điều khoản và Điều kiện của Công ty chứng khoán áp dụng cho tất cả các Chủ tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Các Điều khoản và Điều kiện này được Công ty chứng khoán thực hiện trong từng thời kỳ), bao gồm: Các Điều khoản và Điều kiện Chung của Hợp đồng, Các Điều khoản và Điều kiện khác liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ cụ thể do Công ty chứng khoán cung cấp. Khách hàng đồng ý rằng, Giấy yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán, Các Điều khoản và Điều kiện cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do Công ty Chứng khoán cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty Chứng khoán.

 

Quý khách vui lòng xem chi tiết Điều khoản và điều kiện khi mở tài khoản giao dịch và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán dưới đây:

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH  CHỨNG KHOÁN

- ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC KẾT NỐI TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN