Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư trái phiếu Techcom - TCBF

December 3, 2018

STT

Loại phí

Mức phí

Ghi chú

1

Phí quản lý

1.5%/năm

Đã tính vào NAV công bố

2

Phí phát hành

0%/giá trị lệnh mua

 

3

Phí mua lại

 

Tính theo thời gian nắm giữ

3.1

Từ 0 đến dưới 3 tháng

1%/giá trị lệnh bán

 

3.2

Từ tròn 3 tháng đến dưới 9 tháng

0.50%/giá trị lệnh bán

 

3.3

Từ tròn 9 tháng trở lên

0%/giá trị lệnh bán