Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn nhận sao kê tài khoản

March 30, 2017

1. Hướng dẫn xem sao kê tài khoản:

Bước 1: Truy cập link: https://invest.tcbs.com.vn

Bước 2: Chọn “Tài sản của tôi”

Bước 3: Chọn loại tài sản: Cổ phiếu/ Trái phiếu/ Quỹ đầu tư

Bước 4: Chọn “Lịch sử giao dịch”

 

2. Đăng ký nhận sao kê tài khoản

Khách hàng điền form đăng ký online hoặc đăng ký tại quầy giao dịch của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, trong đó nêu rõ địa chỉ nhận thư.