CBTT Báo cáo Tài chính và Thuyết minh Tài chính Quý II/2019

July 19, 2019

Kính gửi Quý khách, 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin Báo cáo Tài chính và Thuyết minh Tài chính Quý II/2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2018.

 

Quý khách vui lòng xem chi tiết trong các văn bản dưới đây:

1. Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý II/2019

2. Báo cáo Tài chính Quý II/2019 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

 

Trân trọng thông báo!