CBTT chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

April 16, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình và các tài liệu khác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chi tiết như sau:

 

1. Công văn Công bố thông tin 
2. Thông báo mời họp
3. Mẫu ủy quyền
4. Chương trình họp ĐHĐCĐ
5. Danh sách ứng viên HĐQT
6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018
7. Báo cáo hoạt động HĐQT
8. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
10. Tờ trình bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT

 

Trân trọng.