CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phê duyệt cho Công Ty được thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu Bà Nà (BNC)

April 17, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công Ty được thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu Bà Nà (BNC) với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và/hoặc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương. Chi tiết nội dung vui lòng xem tại ĐÂY.

 

Trân trọng