ikyc - content ld

June 22, 2020

iKYC Chỉ với 3 bước

Giúp bạn xác định nhu cầu và lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng.

  • Nhập thông tin khách hàng

  • Phân tích đặc điểm khách hàng

  • Khuyến nghị và tư vấn