TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi Kỳ 4 và gốc của trái phiếu NVL11708

January 29, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 và gốc trái phiếu như sau:


Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  :

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc      No Va

Tên chứng khoán

  :  

Trái phiếu NVLG022019

Mã chứng khoán

  :  

NVL11708

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

  :  

HSX

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

 

Thông tin thanh toán

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

14/02/2019

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 28/08/2018 đến và không bao gồm ngày 28/02/2019) và toàn bộ gốc

Lãi suất

  :  

11,075%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 105.660,556 VND

Ngày thanh toán

  :  

28/02/2019

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 
 
 
 

  :  
 
 
 
 
 
 
 

- Đối với chứng khoán lưu ký:
Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 


Trân trọng thông báo!