TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 9 cho các trái phiếu do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành

August 9, 2022

 

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Tổ chức Lưu Ký của Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 9 của các trái phiếu với thông tin như sau:

Thông tin chung:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty Cổ phần Vinhomes

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

15/08/2022

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 9 (từ và bao gồm ngày đầu kỳ đến và không bao gồm ngày cuối kỳ)

Ngày thanh toán

  :  

30/08/2022

Địa điểm thực hiện

  :

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

 Thông tin thanh toán trái phiếu:

 Tên Trái Phiếu

Mã Trái Phiếu 

 Ngày đầu kỳ thanh toán

 Ngày cuối kỳ thanh toán

Lãi 1 TP trước thuế (VND) 

BondVHM012023

VHM05202301

30/05/2022

30/08/2022

 2.312,603      

BondVHM162023

VHM05202316

30/05/2022

30/08/2022

 2.312,603         

BondVHM172023

VHM05202317

30/05/2022

30/08/2022

 2.312,603         

BondVHM182023

VHM05202318

30/05/2022

30/08/2022

 2.312,603      

 

Trân trọng thông báo!