Thông báo kết quả bổ sung Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu ANCO09202102 (mã niêm yết: ANC11601)

July 13, 2019

Kính gửi Quý khách,

TCBS đề cập đến Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá 1.300 tỷ VND, đáo hạn năm 2021 do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 01/09/2016 (tên trái phiếu: ANCO09202102, mã niêm yết: ANC11601) (“Trái Phiếu”) theo các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu đính kèm Bản công bố thông tin ngày 31/08/2016.

Liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, TCBS với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về kết quả bổ sung Tài Sản Bảo Đảm như nội dung thông báo của Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm, chi tiết tại ĐÂY.

Trân trọng thông báo!