Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán gốc và lãi Kỳ 4 - Trái phiếu NVL11715

July 16, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 và toàn bộ gốc của trái phiếu NVLG082019 như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

 :  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã chứng khoán

 :  

NVL11715

Mệnh giá

 :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

 :  

HSX

Loại chứng khoán

 :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

 

Thông tin thanh toán

Ngày đăng ký cuối cùng

 :  

25/07/2019

Lý do và mục đích

 :  

Thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 08/02/2019 đến và không bao gồm ngày 08/08/2019) và gốc trái phiếu

Lãi suất

 :  

11,3%/năm

Tỷ lệ thanh toán

 :  

1 trái phiếu được nhận 105.681,389 VND

Ngày thanh toán

 :  

08/08/2019

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 
 
 
 

 :  
 
 
 
 
 
 
 

- Đối với chứng khoán lưu ký:
Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu
công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 08/08/2019.

 

Trân trọng thông báo!