Các điều khoản và điều kiện

Kèm theo và không tách rời Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán

Các Điều khoản và Điều kiện (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản và Điều kiện”) được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch được mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (sau đây gọi tắt là “Công ty chứng khoán”). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng, trước khi ký Giấy yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán tại Công ty chứng khoán, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Các Điều khoản và Điều kiện của Công ty chứng khoán áp dụng cho tất cả các Chủ tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Các Điều khoản và Điều kiện này được Công ty chứng khoán thực hiện trong từng thời kỳ), bao gồm: Các Điều khoản và Điều kiện Chung của Hợp đồng, Các Điều khoản và Điều kiện khác liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ cụ thể do Công ty chứng khoán cung cấp. Khách hàng đồng ý rằng, Giấy yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán, Các Điều khoản và Điều kiện cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do Công ty Chứng khoán cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty Chứng khoán.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN

 

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG