Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Quý khách vui lòng đăng nhập https://tcinvest.tcbs.com.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:Biểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán (Áp dụng từ ngày 15/01/2021)

STT

Tên dịch vụ tài chính

Mức lãi suất áp dụng

  1

 Ứng trước tiền bán chứng khoán (ƯTBCK)

  10,5%/năm

  2

 Phí ứng trước tối thiểu

  Không áp dụng