Chính sách dành cho "Đối tác phát triển kinh doanh" - iWealth Partner

Chính sách dành cho "Đối tác phát triển kinh doanh" - iWealth Partner

Chính sách dành cho "Đối tác phát triển kinh doanh" - iWealth Partner

1. Chính sách ưu đãi cho tài khoản của iWealth Partner:

- Phí giao dịch cổ phiếu: 0.03%/tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch

- Lãi suất vay ký quỹ ưu đãi 9.5%/năm (*): giá trị dư nợ ký quỹ trong một quý được hưởng ưu đãi lãi suất được xác định bằng min (10 tỷ, 30%* Dư nợ bình quân quý của tất cả KH thuộc iWP, Dư nợ bình quân quý của iWP), xét theo từng quý riêng rẽ.

(*) Phần chênh lệch giữa lãi thực thu và lãi sau điều chỉnh ưu đãi sẽ được TCBS thanh toán theo phương thức hoàn tiền chậm nhất ngày 15 của tháng kế tiếp sau khi tổng kết quý.

2. Chính sách hoa hồng dành cho iWealth Partner:

- Hoa hồng theo giá trị giao dịch: 0.07%/tổng giá trị giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ niêm yết/chứng quyền trên tất cả các kênh giao dịch của các khách hàng do mình giới thiệu;

- Hoa hồng theo dư nợ ký quỹ = lãi suất vay ký quỹ của khách hàng - 11%/năm; tối đa không quá 0.5%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của khách hàng và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay.

- Hoa hồng theo số dư trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở: 0.7%/năm tính trên số dư giá trị gốc đầu tư và theo thời gian nắm giữ thực tế của trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH. Nguyên tắc xác định số dư trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở thực hiện theo các nguyên tắc của từng sản phẩm trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở của TCBS.

Lưu ý: TCBS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho iWealth Partner;