Chính sách dành cho "Đối tác phát triển kinh doanh" - iWealth Partner

Chính sách dành cho "Đối tác phát triển kinh doanh" - iWealth Partner

Chính sách dành cho "Đối tác phát triển kinh doanh" - iWealth Partner

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo về Chính sách chương trình Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner áp dụng từ ngày 01/04/2022 như sau:

 1. Hoa hồng dành cho iWealth Partner khi giới thiệu khách hàng giao dịch các sản phẩm:
 • Hoa hồng Cổ phiếu:  0.1% tính trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ niêm yết/chứng quyền của các KH do iWealth Partner giới thiệu, không bao gồm chương trình iWealthPro và iCopy tại TCBS. Với các giao dịch được hưởng ưu đãi phí giao dịch, hoa hồng cổ phiếu sẽ được giảm tương ứng với phần ưu đãi khách hàng được nhận.
 • Hoa hồng Vay ký quỹ: Phần chênh lệch của lãi suất vay ký quỹ của KH và 10.5%/năm; tối đa 1.0%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của KH và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay. Chính sách khoa hồng này áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 04/04/2022 trở đi.
Lưu ý: những khoản vay ký quỹ giải ngân trước 04/04/2022 sẽ tiếp tục áp dụng chính sách hoa hồng như trước đây như sau:
Phần chênh lệch của lãi suất vay ký quỹ của KH và 9.5%/năm; tối đa 1.0%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của KH và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay.
 • Hoa hồng Trái phiếu:

Hoa hồng trái phiếu của TCBS chào bán: tính trên giá trị gốc đầu tư của Trái phiếu (bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu thành công cho KH, tỷ lệ hoa hồng chi trả theo từng sản phẩm cụ thể:
           

Sản phẩmTỷ lệ tính hóa hồng
iBond Pro 900.175%
iBond Pro 1800.35%
iBond Pro 3600.7%
iBond Prix (thời hạn còn lại của TP dưới 1 năm)0.7% x số ngày còn lại của trái phiếu/365
iBond Prix (thời hạn còn lại của TP trên 1 năm)0.7%
Hoa hồng giao dịch thỏa thuận trái phiếu tại iConnect (*): 0.1% tính trên giá trị giao dịch mua thành công (không bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
 • Chứng chỉ quỹ mở:
 • Quỹ TCBF/ TCEF: 0.7% tính trên giá trị gốc đầu tư chứng chỉ quỹ mở (bao gồm phí giao dịch) mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
 • Quỹ TCFF: 0.7%/năm của số dư chứng chỉ quỹ mở theo giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ (NAV/CCQ) theo ngày và theo thời gian nắm giữ thực tế của chứng chỉ quỹ mở mà iWealth Partner giới thiệu nhu cầu thành công cho KH.
 • Hoa hồng Két vàng sinh lợi iSave:

iWealth Partner sẽ được hưởng hoa hồng trong 6 tháng kể từ ngày khách hàng được iWealth Partner giới thiệu đăng ký mở Két vàng iSave:

Hoa hồng iSave = Hoa hồng iSave cơ bản + Thưởng iSave 2X + Thưởng iSave 3X
 
 • Hoa hồng iSave cơ bản: 10% lợi tức khách hàng được iWealth Partner chăm sóc được nhận trong tháng.
 • Thưởng iSave 2X: bằng 10% lợi tức của khách hàng được nhận tính trên số dư iSave tăng thêm vượt 2 lần nếu số dư iSave tháng tăng hơn 2 lần so tháng liền trước và vượt 20 tỷ đồng
 • Thưởng iSave 3X: bằng 10% lợi tức của khách hàng được nhận tính trên số dư iSave tăng thêm vượt 3 lần nếu số dư iSave tháng tăng hơn 3 lần so tháng liền trước và vượt 40 tỷ đồng

Trong đó:
 • Lợi tức khách hàng bao gồm Lợi tức ngày, thưởng tròn tuần, thưởng tròn tháng theo quy định của chương trình Két vàng sinh lợi iSave.
Lợi tức ngày, Thưởng tròn tuần, Thường tròn tháng: chỉ được tính tại các ngày khách hàng còn được tính hoa hồng cho iWealth Partner  
 • Số dư iSave tháng được xác định bẳng tổng Số dư iSave ngày của tất cả các ngày trong tháng chia cho số ngày thực tế trong tháng.
Số dư iSave ngày bằng tổng số dư iSave của tất cả các khách hàng đang được tính hoa hồng iSave cho iWealth Partner tại ngày hôm đó.
 • Thưởng khách hàng mới: 0.02% tính trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ niêm yết/chứng quyền của các KH do iWealth Partner giới thiệu, không bao gồm chương trình iWealthPro và iCopy tại TCBS trong 6 tháng kể từ ngày khách hàng mở tài khoản kể cả khi khách hàng đã hủy gán với iWealth Partner. Với các giao dịch được hưởng ưu đãi phí giao dịch, hoa hồng cổ phiếu sẽ được giảm tương ứng với phần ưu đãi khách hàng được nhận. Thưởng khách hàng mới chỉ áp dụng cho các tài khoản mở mới từ ngày 19/03/2021.
Lưu ý:
 • Nguyên tắc xác định số dư trái phiếu/ chứng chỉ quỹ, giá trị gốc đầu tư thực hiện theo các nguyên tắc của từng sản phẩm trái phiếu/chứng chỉ quỹ mở của TCBS.
 • Giá trị hoa hồng chi trả thay đổi theo chính sách kinh doanh cho iWealth Partner TCBS áp dụng theo từng thời kỳ.
 1. Thanh toán hoa hồng và ưu đãi:
 • Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc iXU (có thể quy đổi thành tiền mặt) vào tài khoản chứng khoán của iWealth Partner chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo.
 • TCBS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho iWealth Partner
 1. Hiệu lực:
 • Chính sách hoa hồng áp dụng chung cho tất cả Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner không áp dụng cho những trường hợp được TCBS phê duyệt áp dụng chính sách riêng lẻ.
 • Chính sách trên đây có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022 cho đến khi TCBS ban hành và thông báo chính sách thay thế.