Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè

1. Nội dung chương trình

Người giới thiệu:

- Được thưởng iXu tương đương 0.1% giá trị giao dịch mua thành công sản phẩm Trái phiếu iBond đầu tiên, và Chứng chỉ Quỹ iFund đầu tiên của người được giới thiệu, tối đa 20 triệu VNĐ.

- Và được giao dịch cổ phiếu miễn phí* trong vòng 1 năm kể từ khi giới thiệu, áp dụng cho 200 triệu VNĐ tổng giá trị giao dịch khi giới thiệu mỗi khách hàng giao dịch cổ phiếu.

Người được giới thiệu khi nhập mã giới thiệu:

- Được thưởng iXu tương đương 0.1% giá trị giao dịch mua thành công sản phẩm Trái phiếu iBond đầu tiên và Chứng chỉ Quỹ iFund đầu tiên (không giới hạn giá trị phần thưởng).

- Và giao dịch cổ phiếu miễn phí* áp dụng cho 200 triệu VNĐ tổng giá trị giao dịch trong vòng 1 năm kể từ khi được giới thiệu giao dịch cổ phiếu.

​(*) TCBS thu hộ 0.03%/ giao dịch cho Sở GDCK.
Một người được giới thiệu có thể hưởng đồng thời ưu đãi cho cả 3 sản phẩm (trái phiếu, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu).

2. Thời gian và hình thức nhận thưởng

- Thời gian áp dụng: từ 01/08/2021

- iXU ưu đãi theo chương trình này không được dùng để xếp hạng khách hàng theo Chương trình khách hàng thân thiết của TCBS. Khách hàng có thể quy đổi iXU thành tiền mặt, điểm VinID hoặc các quà tặng khác trên tài khoản chứng khoán theo quy định của TCBS.

- Trong mọi trường hợp, phần thưởng iXu được tặng vào tài khoản chứng khoán của Người giới thiệu/ Người được giới thiệu chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh giao dịch giới thiệu thành công.

- Với phần thưởng của người giới thiệu (trước khi quy đổi thành iXu), TCBS sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành và nộp thay thuế thu nhập cá nhân (nếu có) cho khách hàng. Người giới thiệu có nhu cầu xuất biên lai khấu trừ thuế cần gửi yêu cầu kèm thông tin mã số thuế cá nhân của mình cho TCBS trước ngày 10/01 của năm tài chính tiếp theo.


3. Điều kiện, điều khoản áp dụng

- Người giới thiệu đã có TKCK đã xác thực email và số điện thoại tại TCBS.

- Người được giới thiệu chưa có TKCK tại TCBS hoặc có TKCK nhưng chưa có giao dịch thành công đối với một trong các sản phẩm trái phiếu iBond, chứng chỉ quỹ mở iFund hoặc chưa từng đặt lệnh giao dịch Cổ phiếu.

- Mỗi Người được giới thiệu có tối đa 3 mã giới thiệu được ghi nhận (tương ứng với lần giao dịch thành công đầu tiên Trái phiếu iBond/ Chứng chỉ quỹ mở iFund và thực hiện giao dịch Cổ phiếu đầu tiên).

- Không giới hạn số lượng Người được giới thiệu đối với 1 Người giới thiệu.

- Phần thưởng được quy đổi thành iXu theo tỷ lệ 1.000 VNĐ = 1 iXu. Khi thưởng iXu vào tài khoản khách hàng, phần lẻ iXu sẽ được làm tròn. Phần thưởng nếu chưa đủ 1 iXu sẽ được bảo lưu và được chi trả khi đạt tròn 1 iXU trở lên.

- Đối với Trái phiếu iBond, ưu đãi 0.1% áp dụng cho giao dịch mua thành công đầu tiên Trái phiếu iBond của Người được giới thiệu, do Người được giới thiệu tự đặt trên TCInvest và có nhập mã người giới thiệu, bên bán là TCBS hoặc là tổ chức phát hành trong trường hợp phát hành trái phiếu sơ cấp mà TCBS đóng vai trò đại lý phân phối. Không áp dụng cho Trái phiếu do TCBS phát hành. Không áp dụng cho mua bán Trái phiếu qua hệ thống iConnect.

- Đối với Chứng chỉ quỹ iFund, ưu đãi 0.1% áp dụng cho giao dịch mua thành công đầu tiên Chứng chỉ quỹ iFund của Người được giới thiệu, do Người được giới thiệu tự đặt trên TCInvest và có nhập mã người giới thiệu, bên phân phối là TCBS. Không áp dụng cho sản phẩm FlexiCash.

- Ngày/ Tháng Giới Thiệu giao dịch cổ phiếu được tính là ngày/ tháng Người được giới thiệu nhập mã giới thiệu trong lần giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên tài khoản của mình.

- Việc miễn phí giao dịch cổ phiếu áp dụng đồng thời cho 200 triệu giá trị giao dịch đầu tiên Người giới thiệu và Người được giới thiệu giao dịch cổ phiếu trong vòng 1 năm kể từ ngày đầu tiên của Tháng Giới Thiệu giao dịch cổ phiếu. Khách hàng giao dịch theo biểu phí thông thường áp dụng cho khách hàng, phần chênh lệch giữa phí giao dịch thông thường này và phí TCBS thu hộ Sở GDCK 0.03% sẽ được TCBS quy đổi thành iXu và hoàn trả vào tài khoản chứng khoán của khách hàng.

- Nếu Người giới thiệu giới thiệu nhiều Người được giới thiệu giao dịch cổ phiếu, Người giới thiệu được giao dịch cổ phiếu miễn phí áp dụng cho 200 triệu giá trị giao dịch nhân với (x) số lượng người giới thiệu thành công, và ngày hết hạn hưởng ưu đãi miễn phí giao dịch cổ phiếu của Người giới thiệu được tính là ngày cuối cùng của tháng tròn 1 năm kể từ Tháng Giới Thiệu giao dịch cổ phiếu gần nhất.
Ví dụ, trong khoảng thời gian từ ngày 10.8.2021 đến ngày 25.8.2021, Người giới thiệu giới thiệu được 10 Người được giới thiệu, Người giới thiệu sẽ được giao dịch cổ phiếu miễn phí áp dụng cho 200 triệu * 10 = 2 tỷ VNĐ tổng giá trị giao dịch kể từ ngày 10.8.2021 đến ngày 25.08.2021.

- Đội ngũ cộng tác viên của TCBS hoặc lực lượng hợp tác giới thiệu khách hàng của Techcombank khi giới thiệu khách hàng theo chương trình này sẽ được (i) hưởng quyền lợi theo chính sách kinh doanh đã quy định đối với các sản phẩm thuộc đối tượng hợp tác giới thiệu khách hàng và (ii) hưởng quyền lợi như người giới thiệu thông thường đối với sản phẩm không thuộc đối tượng hợp tác giới thiệu khách hàng. Quyền lợi của Người được giới thiệu vẫn giữ nguyên.

4. Hướng dẫn thao tác chương trình
User-added image