Biểu phí giao dịch iConnect

Biểu phí giao dịch iConnect

Biểu phí giao dịch iConnect

Phí giao dịch

Mức phí (*)

Mua

0.15%/tổng giá mua

Bán

0.15%/tổng giá bán

 

(*) Tổng giá mua/bán được tính bằng Đơn giá x Khối lượng trái phiếu mua/bán