Hủy vai trò iWealth Partner

Hủy vai trò iWealth Partner

Hủy vai trò iWealth Partner

Trường hợp Quý khách đã trở thành Đối tác phát triển kinh doanh, vui lòng đăng nhập vào TCInvest, chọn mục Đối tác phát triển kinh doanh và thao tác theo ảnh dưới đây:

 

User-added image

Trường hợp Quý khách đang trong quá trình tham khảo chương trình và chưa hoàn tất thủ tục đăng ký để trở thành iWealth Partner, vui lòng thao tác theo hướng dẫn dưới đây:
 
User-added image