Các rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Các rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Các rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Rủi ro tín dụng: Đây là rủi ro chính của nhà đầu tư trái phiếu (trái chủ). Rủi ro tín dụng là việc Tổ chức phát hành không trả được lãi, gốc trái phiếu đúng hạn như đã công bố. Việc thu hồi giá trị đầu tư của trái chủ phụ thuộc vào kết quả xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trái chủ có thể không thu hồi được toàn bộ (hoặc một phần) giá trị đầu tư của mình.

Rủi ro thanh khoản: là việc Trái chủ không thể bán được trái phiếu để chuyển thành tiền mặt ngay lập tức ở mức giá mà nhà đầu tư mong muốn.  Rủi ro này cũng bao gồm việc trái phiếu có thể được giao dịch với giá thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, do nhiều yếu tố tác động như biến động lãi suất, kết quả hoạt động của Tổ chức phát hành…

Rủi ro lãi suất: là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất trên thị trường đối với giá trị của trái phiếu. Khi lãi suất tăng, giá trị của trái phiếu bị giảm đi, và ngược lại.