Chương trình trái tức sinh lời

Chương trình trái tức sinh lời

Chương trình trái tức sinh lời

Chỉ với 1 động tác đăng ký tham gia Trái tức sinh lời, mọi khoản lãi trái tức nhận được định kỳ sẽ được tự động đầu tư vào Quỹ mở trái phiếu Techcom (TCBF) đang có mức sinh lời kỳ vọng trên 8%/năm. Cả gốc và lãi đều sinh ra lãi.

Sau khi đăng ký tham gia chương trình, hệ thống của TCBS sẽ tự động giúp khách hàng đặt lệnh và gửi kết quả mua chứng chỉ quỹ TCBF thành công cho mỗi lần nhận được trái tức.

Chi tiết cách đặt lệnh tham gia như sau:

 
User-added image