Đặt lệnh mua bán trái phiếu iBond online

Đặt lệnh mua bán trái phiếu iBond online

Đặt lệnh mua bán trái phiếu iBond online

- Trái phiếu iBond an toàn, lãi suất cao lên đến 9%/năm, thanh khoản tốt - 

Quý khách có thể dễ dàng chủ động thao tác đặt lệnh mua bán Trái phiếu Online theo các hướng dẫn sau

Quý khách vui lòng đăng nhập đường dẫn https://tcinvest.tcbs.com.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Hướng dẫn đặt lệnh mua Trái phiếu iBond Online

2. Hướng dẫn đặt lệnh bán Trái phiếu iBond Online