Thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua trái phiếu CIIB2024009

Thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua trái phiếu CIIB2024009

Thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua trái phiếu CIIB2024009

User-added imageUser-added imageUser-added imageUser-added imageUser-added image

Download hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền tại đây
Xem mẫu giấy đăng ký mua trái phiếu xem tại đây
Download giấy đăng ký mua trái phiếu tại đây.