Cổ phiếu Tài khoản và tiện ích Kiến thức đầu tư cổ phiếu

Hiệu quả đầu tư cổ phiếu - Portfolio Index 

Hiệu quả đầu tư cổ phiếu - Portfolio Index 

Hiệu quả đầu tư cổ phiếu - Portfolio Index 

Chỉ số hiệu quả đo biến động giá trị danh mục cổ phiếu của Quý khách. Giống như cách tính VN-Index, bắt đầu từ 100 khi mở tài khoản rồi hàng ngày so sánh giá trị danh mục cuối ngày so với đầu ngày. Công thức tính Portfolio Index như sau: 

PIt = PIt-1 * (PVclose_t +SV) /(PVopen_t + BV) 

Ghi chú: 

 • PIt : Portfolio Index ngày t 
 • PIt-1 : Portfolio Index ngày t-1 
 • PI ngày đầu tiên mở tài khoản = 100 
 • Vopen_t : giá trị danh mục tại đầu ngày giao dịch 
 • Vclose_t : giá trị danh mục tại cuối ngày giao dịch 
 • BV: tổng giá trị giao dịch Mua trong ngày giao dịch 
 • SV: tổng giá trị giao dịch Bán trong ngày giao dịch 

Ví dụ: 

Ngày 1/8:  

 • PI0 = 100 (ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi mở tài khoản) 
 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 100,000 VND/cp 
 • Giá trị danh mục (GTDM) đầu ngày (PVopen_t) = 0 (chưa có cổ phiếu) 
 • Khách hàng MUA 1,000 VNM giá 100,000 VND/cp 
 • Giá trị Mua (BV) = 1,000*100,000 = 100,000,000 VND 
 • Giá đóng cửa VNM: 104,000 VND/cp 
 • GTDM cuối ngày (PVclose_t) = 1,000*104,000 = 104,000,000 VND 
 • Portfolio Index ngày 1/8 = PI0 * (PVclose_t + SV) /(PVopen_t + BV) = (104,000,000+0) / (0+100,000,000) = 104 

Ngày 2/8: 

 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 104,000 VND/cp 
 • GTDM đầu ngày: 104,000,000 VND 
 • Không có giao dịch 
 • Giá cổ phiếu VNM vào cuối ngày 102,000 VND/cp 
 • GTDM cuối ngày: 102,000,000 VND (=1,000*102,000) 
 • Portfolio Index ngày 2/8 = PIt-1 * (PVclose_t + SV) /(PVopen_t + BV) = 104 * (102,000,000+0) / (104,000,000 +0) = 102 

Ngày 3/8: 

 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 102,000 VND/cp 
 • GTDM đầu ngày: 102,000,000 VND 
 • Khách hàng BÁN 200 VNM giá 105,000 VND/cp 
 • Giá trị Bán (SV) = 200*105,000 = 21,000,000 VND 
 • Giá cổ phiếu VNM vào cuối ngày 100,000 VND/cp 
 • GTDM cuối ngày: 80,000,000 VND (1000-200)*100,000) 
 • Portfolio Index ngày 3/8 = PIt-1 * (PVclose_t + SV) /(PVopen_t + BV) = 102 * (21,000,000+80,000,000) / (102,000,000 +0) = 101 

Cập nhật 18/06/2021