Cách tính lợi nhuận, hiệu quả đầu tư

Cách tính lợi nhuận, hiệu quả đầu tư

Cách tính lợi nhuận, hiệu quả đầu tư

Hiệu quả đầu tư là một trong hai yếu tố tiên quyết để iCopier quyết định sao chép đầu tư với một iTrader, vì vậy các iTrader cần nắm rõ chi tiết con số này được tính toán như thế nào, qua đó có thể cải thiện được kết quả đầu tư để thu hút thêm các iCopier.
Hiệu quả đầu tư/tỷ suất lợi nhuận được tính hàng ngày theo công thức sau:
Daily Return (DR) =((E1+W)-(E0+D))/(E0+D)
với:        

E1 

Equity at the end of day - Giá trị Equity của Trader tại thời điểm cuối ngày

W

Total withdrawals - Tổng giá trị rút tiền trong ngày

E0

Equity at the beginning of day - Giá trị Equity của Trader tại thời điểm đầu ngày

D

Total Deposit - Tổng giá trị đầu tư thêm trong ngày

Equity

Bao gồm giá trị Tiền mặt sẵn có, Tiền bán chờ về, CP trong sổ, CP mua chờ về và Cổ tức bằng tiền/CP đã chốt

+ Giá trị CP đầu ngày lấy theo số lượng CP và giá tham chiếu đầu ngày của CP

+ Giá trị CP cuối ngày theo số lượng CP và giá đóng cửa cuối ngày của CP


Hiệu quả đầu tư/tỷ suất lợi nhuận trong một khoảng thời gian được tính dựa vào dữ liệu lợi nhuận hàng ngày của 1 Trader theo công thức:
                     Accumulative Return (AR) =(1+DR1)(1+DR2)…(1+DRn)-1
Trong đó:
- DR: 
Lợi nhuận cuối ngày của Trader 

- n: Số ngày tính lợi nhuận gộp cho Trade