Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh BÁN của iCopier

Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh BÁN của iCopier

Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh BÁN của iCopier

Sau đây là một ví dụ để trader nắm rõ hơn cách thức hệ thống tính toán và đặt lệnh sao chép cho copier:

Trader A có danh mục đầu tư:

  • 1000 mã cổ phiếu HPG

  • 2000 mã cổ phiếu VNM

  • 3000 mã cổ phiếu MSN

Copy X đang under copy Trader A có danh mục copy tương ứng với Trader:

  • 750 cổ phiếu HPG

  • 1000 cổ phiếu VNM

  • 2000 mã cổ phiếu MSN

Trader bán 1 phần danh mục và hệ thống khớp với chi tiết:

  • HPG: 400 cổ phiếu với giá 40.000 VNĐ → chiếm 40% tỉ trọng số lượng cổ phiếu HPG

  • VNM: 500 cổ phiếu với giá 120.000 VNĐ → chiếm 25% ti trọng số lượng cổ phiếu VNM

Tại thời điểm đó, hệ thống thực hiện kiểm tra và sinh lệnh copy lệnh bán cho Copier :

  • HPG: (40%* 750, làm tròn theo lô 100 cp) = 300 cổ phiếu → sinh lệnh bán 300 cổ phiếu HPG với giá 39.850 VNĐ

  • VNM: (25%* 1000, làm tròn theo lô 100 cp) = 300 cổ phiếu → sinh lệnh bán 300 cổ phiếu VNM với giá 119.700 VNĐ