Chính sách CK phái sinh với HĐTL chỉ số cổ phiếu

Chính sách CK phái sinh với HĐTL chỉ số cổ phiếu

Chính sách CK phái sinh với HĐTL chỉ số cổ phiếu

STT

Chính sách

Nội dung

Ghi chú

I. Tỷ lệ ký quỹ

1

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu

17%
 

Theo quy định tại VSD

II.Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

2

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Tỷ lệ duy trì)

85%

Là tỷ lệ được giao dịch tối đa khi mở mới vị thế

3

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ cảnh báo (Tỷ lệ cảnh báo)

87%

Khi Tỷ lệ sử sụng tài sản ký quỹ của tài khoản  lớn hơn Tỷ lệ cảnh báo và nhỏ hơn Tỷ lệ xử lý, Khách hàng cần bổ sung tài sản ký quỹ để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ  của tài khoản về Tỷ lệ duy trì.

4

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Tỷ lệ xử lý)

90%

Khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ xử lý, TCBS sẽ tự động đóng vị thế bắt buộc để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về Tỷ lệ duy trì.

5

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau rút ký quỹ

80%

Khách hàng được rút ký nếu sau khi rút, Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ không vượt quá 80%.


III. Giới hạn vị thế

6

Giới hạn vị thế HĐTL chỉ số cổ phiếu

NĐT cá nhân: 5000 HĐ
NĐT tổ chức: 10.000 HĐ
NĐT chứng khoán chuyên nghiệp: 20.000 HĐ

Theo quy định tại VSD

IV. Thanh toán nghĩa vụ VM lỗ

7

Thời hạn thanh toán nghĩa vụ VM lỗ ngày T

8h ngày T+1
(Ngày T: ngày giao dịch phát sinh nghĩa vụ VM lỗ)

Nếu KH không nộp đủ nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, TBCS sẽ rút tiền ký từ VSD và/hoặc đóng vị thế bắt buộc để thanh toán cho nghĩa vụ VM lỗ. 

8

Lãi ứng thanh toán VM

11.5%/năm
(lãi suất cho vay ký quỹ dành cho KH phổ thông_ theo công bố của TCBS từng thời kỳ)
 

Trường hợp không thu được hết nghĩa vụ thanh toán VM tại ngày T+1, TCBS sẽ tiếp tục xử lý tại các ngày giao dịch tiếp theo. Số tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi.

V. Xử lý tài khoản vi phạm ngưỡng cảnh báo mức 3 tại VSD sau giờ giao dịch

9

Thời hạn KH nộp ký quỹ bổ sung để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về Tỷ lệ duy trì

3h30 ngày T
(Ngày T: ngày giao dịch phát sinh trạng thái vi phạm)

Nếu KH không nộp ký quỹ bổ sung đúng hạn, TCBS hỗ trợ giải ngân tiền mặt vào tài khoản vi phạm để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về 95%.
Ngày T+1: TCBS đóng vị thế bắt buộc và/hoặc rút ký quỹ từ VSD về để thu hồi nợ.

10

Phí giải ngân hỗ trợ

11.5%/năm