Nộp, rút tiền ký quỹ phái sinh

Nộp, rút tiền ký quỹ phái sinh

Nộp, rút tiền ký quỹ phái sinh

1. Để giao dịch phái sinh, Quý khách có thể nộp ký quỹ phái sinh trực tiếp bằng 2 cách

Cách 1: Chuyển tiền theo thông tin:

 • TK: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương

 • Tài khoản ngân hàng chuyển đến: 19033336666968 tại Techcombank - CN Trung tâm GD Hội sở

 • Nội dung chuyển tiền: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]A Nop ky quy PS
  Ví dụ:
   Nguyen Van A 105C123456A Nop ky quy PS

Cách 2: Quý khách cũng có thể trực tiếp nộp ký quỹ phái sinh tại VSD từ các tiểu khoản nội bộ (Thường/Ký quỹ) trên tài khoản TCInvest theo hướng dẫn tại đây.

Tính năng này giúp Quý khách giao dịch phái sinh sau 1 bước chuyển tiền. Số tiền sau khi nộp ký quỹ phái sinh là đã trừ phí 5.500đ theo quy định của Ủy ban chứng khoán (tham khảo tại đây).

2. Quý khách có thể chuyển tiền vào Tiểu khoản phái sinh để thanh toán lãi phát sinh nếu đầu tư trạng thái lỗ, hoặc để rút tiền từ VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) để tránh phát sinh phí quản lý tài sản ký quỹ: 
- Chuyển tiền từ ngân hàng vào TK phái sinh theo thông tin:
 • TK: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương

 • Tài khoản ngân hàng chuyển đến: 19033336666968 tại Techcombank - CN Trung tâm GD Hội sở

 • Nội dung chuyển tiền: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]A 
  Ví dụ:
   Nguyen Van A 105C123456A 

- Chuyển tiền nội bộ từ các tiểu khoản khác trên tài khoản chứng khoán vào tiểu khoản phái sinh và nộp tiền ký quỹ phái sinh theo hướng dẫn bên dưới: