iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy

iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy

iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy

iOTP là một phương thức bảo mật cao, giúp tạo mã OTP để xác thực giao dịch trực tuyến thay cho sms OTP truyền thống:


User-added image