iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy

iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy

iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy

iOTP là một phương thức bảo mật cao, giúp tạo mã OTP để xác thực giao dịch trực tuyến thay cho SMS OTP truyền thống. 

(Trường hợp cần thiết lập lại iOTP do quên mã mở khóa/iOTP bị vô hiệu hóa/thay đổi thiết bị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại đây)


User-added image