Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

User-added imageBiểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán áp dụng từ 10/02/2023

STT

Tên dịch vụ tài chính

Mức lãi suất áp dụng

  1

 Ứng trước tiền bán chứng khoán (ƯTBCK)

  13.5%/năm (từ 29/05/2023 là 14.5%/năm)

  2

 Phí ứng trước tối thiểu

  Không áp dụng