Danh mục cho vay ký quỹ (Margin) dự kiến áp dụng:

Danh mục cho vay ký quỹ dự kiến áp dụng tại TCBS tuần tới. Vui lòng xem   tại đây