CBTT Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2019 đã soát xét

August 14, 2019

Kính gửi Quý khách,
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2019 đã soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2018.
Quý khách vui lòng xem chi tiết trong các văn bản dưới đây:

 

- CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước, SGDCK TPHCM, SGD HN

- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Báo cáo Tài chính giữa niên độ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

 
Trân trọng thông báo!