CBTT Báo cáo Tài chính và Thuyết minh Tài chính Quý IV.2020

January 20, 2021

Kính gửi Quý khách,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin Báo cáo Tài chính, Thuyết minh Tài chính Quý IV.2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019.
Quý khách vui lòng xem chi tiết trong các văn bản dưới đây:
- CVCBTT BCTC Q4.2020
- BCTC Q4.2020

Trân trọng thông báo,