TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi Kỳ 02 cho trái phiếu TP NPMCB2328005 [Mã chứng khoán: NPM12307]

June 14, 2024

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 02 của trái phiếu NPMCB2328005 [Mã chứng khoán: NPM12307] với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  :  

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Mã chứng khoán

  :  

NPM12307

Mệnh giá

  :  

100.000.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:                                

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

20/06/2024

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 05/01/2024 đến và không bao gồm ngày 05/07/2024)

Lãi suất

  :  

9,000 %/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 4.487.671,233 VND

Ngày thanh toán

  :  

05/07/2024.

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 

  :   

● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 


 Trân trọng thông báo!