TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi Kỳ 3 của trái phiếu NVL11715

January 9, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 08/08/2018 đến và không bao gồm ngày 08/02/2019) như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  : 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tên chứng khoán

  :

Trái phiếu NVLG082019

Mã chứng khoán

  :  

NVL11715

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

  :  

HSX

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

 

Thông tin thanh toán

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

21/01/2019

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 3

Lãi suất

  :  

11,075%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 5.660,556 VND

Ngày thanh toán

  :  

11/02/2019 (Do ngày 08/02/2019, ngày 09/02/2019, ngày 10/02/2019 không phải là Ngày Làm Việc)

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 
 
 
 

  :  
 
 
 
 
 
 
 

- Đối với chứng khoán lưu ký:
Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu
công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

 

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kỹ Thương vào ngày 11/02/2019.

 

Trân trọng thông báo!