TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi Kỳ 4 của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002

August 12, 2022

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 của Trái phiếu NLGB2124001, NLGB2124002 như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Mã chứng khoán

  :  

NLGB2124001, NLGB2124002

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

18/08/2022

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 06/06/2022 đến và không bao gồm ngày 06/09/2022)

Lãi suất áp dụng

  :  

9,5%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận  2.394,521 VND

Ngày thanh toán

  :  

06/09/2022  

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 

  :   

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

 Trân trọng thông báo!