TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 5 cho các trái phiếu do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành

March 1, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 5 của các trái phiếu với thông tin như sau:

Thông tin chung:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

05/03/2021

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 5 (từ và bao gồm ngày đầu kỳ đến và không bao gồm ngày cuối kỳ)

Lãi suất

  :  

9,975 %/năm

Ngày thanh toán

  :  

22/03/2021 (Do ngày thanh toán không phải là Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc sau ngày đó)

Địa điểm thực hiện

  :

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 22/03/2021

 

Thông tin thanh toán trái phiếu:

STT

MÃ TP

TÊN TP

NGÀY ĐẦU KỲ

NGÀY CUỐI KỲ

TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND)

1

VF12202230

BONDVFS461922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

2

VF12202231

BONDVFS471922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

3

VF12202232

BONDVFS481922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

4

VF12202233

BONDVFS491922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

5

VF12202234

BONDVFS501922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

6

VF12202235

BONDVFS511922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

7

VF12202236

BONDVFS521922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

8

VF12202237

BONDVFS531922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

9

VF12202238

BONDVFS541922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

10

VF12202239

BONDVFS551922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

11

VF12202240

BONDVFS561922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

12

VF12202241

BONDVFS571922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

13

VF12202247

BONDVFS631922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

14

VF12202248

BONDVFS641922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

15

VF12202252

BONDVFS681922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

16

VF12202253

BONDVFS691922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

17

VF12202257

BONDVFS731922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

18

VF12202258

BONDVFS741922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

19

VF12202266

BONDVFS821922

20/12/2020

20/03/2021

2.459,589

 

Trân trọng thông báo!